Život: savci

Ročník AFO 2011
Režie Stephen Lyle, Simon Blakeney
Český název Život: savci
Anglický název Life: Mammals
Rok výroby 2009
Délka filmu 50 min.
Mohou ryby létat, nebo chodit po zemi? Dokument z produkce BBC sleduje důmyslné, občas až bizarní strategie, které nejrůznějším organismům na naší planetě pomáhají přežít. Desetidílná dokumentární série se natáčela v průběhu několika let v nejrůznějších částech světa. První epizoda je jakýmsi obecným úvodem. Druhý díl se zabývá životními strategiemi rostlin a ostatních osm dílů je věnováno zástupcům živočišné říše. Pro přežití je nezbytné získat potravu a zároveň neskončit na jídelníčku někoho jiného. Živé organismy proto vyvinuly nejrůznější důmyslné strategie, jež se mnohdy podobají lidskému chování. Samotné získání potravy ale nestačí, je také důležité postarat se o zachování vlastního druhu. Samci některých druhů o samice bojují a mnohdy jeden z nich ztrácí s právem na rozmnožování i právo na život. Jiní volí obratnější a elegantnější taktiku, podobnou té lidské – namlouvání. Na sladkovodních jezerech v Oregonu se díky tomu v jarních měsících můžeme kochat ladnými, takřka tanečními kreacemi potápek. Díky pokročilé digitální technice přináší dokument BBC okamžiky, které běžnému pohledu lidského oka zůstávají skryty, a my se tak můžeme znovu a znovu obdivovat důmyslnosti přírody. Can fish fly or walk on the ground? This documentary from the BBC  follows the ingenious and often bizarre strategies that help various organisms on our planet to survive. The ten-part documentary series was made over a period of several years in various parts of the world. The first episode is a general introduction. The second episode is concerned with the life strategies of plants and the other eight episodes are devoted to various members of the animal kingdom. In order to survive it is necessary to win food and at the same time not to end up on someone else’s menu. Living organisms have therefore developed various ingenious strategies that often resemble human behaviour. Winning food is not enough, it is also necessary to see to the preservation of one’s own species. The males of some species fight for the females and it so often  happens that one of them loses not only the right to reproduce, but also the right to live. Others opt for a more skilful and elegant tactic similar to that of humans – courtship. Thanks to this we can delight in the graceful, almost dance-like routines of grebes on freshwater lakes in Oregon during the spring months. Thanks to advanced digital technology this BBC documentary brings us moments that would normally remain hidden to the human eye so we can wonder again and again at the ingenuity of nature.