Prezentace kampaně To je rovnost!

Ročník AFO 2017
Český název Prezentace kampaně To je rovnost!
Anglický název Presentation of That's equality! campaign
Rok výroby 2017
Délka filmu 90 min.
Webové stránky http://www.tojerovnost.cz/cs/
Kampaň Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR na podporu prevence domácího násilí a zlepšení podmínek pro slaďování pracovního a soukromého života. Kampaň je podpořena grantem z Norska. „Rovnost žen a mužů je hodnotou, která je významná pro celou společnost. Proto jsme si pro televizní spoty vybrali dvě témata, kterým se v rámci této agendy dlouhodobě věnujeme, a ty chceme české veřejnosti komunikovat,“ řekla v úvodu náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martina Štěpánková. Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje agendu rovnosti žen a mužů na celostátní úrovni. Poskytuje metodickou a odbornou podporu síti koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů na jednotlivých ministerstvech (tzv. gender focal points). Dále také plní funkci sekretariátu Rady pro rovnost žen a mužů založené usnesením vlády z 10. října 2001, č. 1033. Rada je stálým poradním orgánem vlády ČR pro otázky rovnosti žen a mužů. Další důležitou pracovní náplní Odboru je implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, která byla vládou ČR schválena usnesením ze dne 12. listopadu 2014, č. 931. Při implementaci Strategie je specifický důraz kladen na důstojnost a integritu žen a mužů a slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.