Pásmo 2: Podoby přírody

 • Český název:
  Pásmo 2: Podoby přírody
 • Anglický název:
  Shorts 2: Forms of Nature
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3000 sek.
 • Anotace česky:
  Chemobrionics
  Jitka Čejková | Česko | 5 min.
  Chemické zahrady představují hranici mezi dvěma světy. Svými tvary a stukturou připomínají stonky rostoucích rostlin, květiny hýřící barvami. Zdání ovšem klame.
  V tomto krátkém filmu nám před očima vyrůstají zahrady, které se sice nenacházejí v přírodě, ale svou vizuální opojností se jí snadno vyrovnají. Meditativní aspekt snímku je doplněn filozofujícími úryvky z textů Thomase Manna a vědců Johna Desmonda Bernala a Stéphana Leduca, které diváka vybízí k zamyšlení nejen nad životem, ale i rolí člověka v tom, jak život definuje a kam až dokáže posouvat jeho hranice.

  Pod hladinou moře
  Kasia Nalewajka | Polsko | 9 min.
  Cornelius žil docela obyčejný hezký život kraba pobřežního. Tedy až do osudného dne, kdy se mu do cesty připletl zákeřný kořenohlavec krabí. Poté už Corneliův život nikdy nebyl jako dřív…
  Pod hladinou moře je animovaný příběh podle skutečných událostí. Připomíná nám, že příroda není milosrdné místo, ale prostor, ve kterém jde o jediné – přežít. Nejde ovšem jen o přežití jednotlivce, jde především o zachování druhu. A právě v tomto směru dokážou některé živočišné druhy zacházet opravdu daleko.

  Šarlatová medúza
  Spencer MacDonald | USA | 18 min.
  Snímek zavede diváka do japonského města Shirahama, kde se vědec Shin Kubota věnuje zkoumání genetické struktury medúzy ve snaze odhalit tajemství nesmrtelnosti schované v jejím životním cyklu.
  Malý organismus Turritopsis dohrnii má schopnost se na konci svého života vrátit ve fyzické podobě zpět do formy plodu, což ho ve své podstatě dělá nesmrtelným. Kubota zasvětil čtyřicet let svého života zkoumání této anomálie ve snaze přijít na to, jak funguje a zda v ní lze nalézt spojitost s lidským organismem. Na druhé straně dokument představuje abatyši 600 let starého kláštera v Kjótu. Koju Kaji zde rozjímá nad metafyzičností nesmrtelnosti, která je podle ní obsažena už v každém nádechu.

  Planktonium
  Jan van IJken | Nizozemsko | 15 min.
  Po krátkém časosběrném snímku Zrození, uvedeném v soutěži krátkých filmů na AFO54, se režisér Jan van IJken opět vrací do říše světa pod mikroskopem.
  Tentokrát si za objekt svého vědecko-uměleckého pozorování zvolil plankton. Pomocí velmi detailních záběrů objevuje rozmanitost a krásu organismů, které lidskému zraku běžně zůstávají skryty. Bez komentáře, zato s imerzivní zvukovou stopou se divák dostává do bezprostřední blízkosti tvorů nezbytně důležitých pro život na Zemi, nicméně kriticky ohrožených prudkou klimatickou změnou.

  Shaba
  Ami Vitale | USA | 11 min.
  V záchranných stanicích pro opuštěné slony pracují především muži, ale v keňském Reteti je tomu jinak. Je to první komunita v celé Africe, kde společně s muži pracují i ženy, chovatelky. Starají se o sloní mláďata a upevňují si své pozice ve společnosti.
  Dokument je o malé slonici jménem Shaba, která se dostala do záchranné stanice v Reteti, kde netradičně s muži pracují i mladé ženy z kmene Samburu a společně se snaží vrátit nemocná a opuštěná slůňata do přírodní rezervace. Avšak Shaba byla prvním slonem, který zde byl vychován pouze ženami, čímž otevřela dveře nejen pro další generaci mladých afrických žen, jež se snaží dosáhnout svých snů, ale i pro rovnoprávnost celé společnosti.

  V přírodě
  Marcel Barelli | Švýcarsko | 5 min.
  Ačkoliv se homosexualita řeší hlavně ve společensko-politických kontextech, není to zdaleka jen lidská záležitost. Homosexualita je v přírodě všudypřítomná!
  Od delfínů skákavých přes makaky červenolící až po labutě černé – spousta zvířecích druhů tvoří homosexuální páry. Některé spolu vydrží jen krátce, jiné spolu stráví celý život. Ať už jde o otázku sexuality, či pohlaví, příroda nezná meze ani předsudky a nabízí tolik možností, kolik je barev na duze.

 • Anotace anglicky:
  Chemobrionics
  Jitka Čejková | Czech Republic | 5 min.
  Chemical gardens represent the border between two worlds. Their shapes and structures are reminiscent of growing plants and flowers overflowing with colors. Appearances, though, can be deceptive.
  In this short film, gardens grow before our eyes. They are not found in nature but are visually stunning enough to be considered equal to it. The meditative elements of the film are accompanied by philosophical samples from texts by Thomas Mann and scientists Desmond Bernal and Stéphan Leduc, which push the viewer to think not only about life but also man’s role in defining and expanding its boundaries.

  All At Sea
  Kasia Nalewajka | Poland | 9 min.
  Cornelius lives a good and fairly ordinary life as a shore crab. That is until a fateful day when a vicious crab hacker barnacle got in its way. After that, Cornelius’ life was never the same.
  All at Sea is an animated story based on real events. It reminds us that nature is not a merciful place, but a space where there is only one life purpose—to survive. It is not just about the survival of an individual, but primarily about the conservation of species. And in this regard, some animal species can go too far.

  Scarlet Medusa
  Spencer MacDonald | United States | 18 min.
  The film takes us to the Japanese town of Shirahama, where scientist Shin Kubota examines the genetic structure of a jellyfish to unlock the secret of its immortality held in its life cycle.
  Turritopsis dohrnii is a small organism capable of reverting to its fetus form, which makes it essentially immortal. Kubota has dedicated 40 years of his life to examining this anomaly to figure out how it works and whether there may be a connection to the human body. By contrast, the documentary also introduces the abbess of a 600-year-old convent in Kyoto. Koju Kaji ponders upon immortality’s metaphysics, which she thinks is embraced in every breath.

  Planktonium
  Jan van IJken | Netherlands | 15 min.
  Following his short time-lapse film Becoming, presented in the short-film competition at AFO54, director Jan van IJken revisits the realm under a microscope.
  This time around, the director chooses plankton as the object of his scientific and artistic observation. Using very detailed shots, he discovers the diversity and beauty of organisms that usually remain hidden from our eyes. Without commentary but with an immersive soundtrack, the viewer comes in close proximity to creatures that are essential to life on Earth but are critically endangered by severe climate change.

  Shaba
  Ami Vitale | United States | 11 min.
  The staff of rescue centers for abandoned elephants consists mainly of men, but that is not the case in Reteti, Kenya. It is the first African community in which women work as breeders alongside men. These women take care of elephant calves and strengthen their position in society.
  The documentary follows a baby elephant named Shaba. She was rescued by the Reteti Elephant Sanctuary, where young women from the Samburu tribe work untraditionally alongside men, trying to return sick and abandoned calves to the nature reserve. Shaba was the first elephant to be bred by women alone, opening the door not only to the next generation of young African women striving to achieve their dreams but also to the equality of society as a whole.

  In Nature
  Marcel Barelli | Switzerland | 5 min.
  Although homosexuality is mainly addressed in socio-political contexts, this issue is far from a human-exclusive context. Homosexuality is ubiquitous in nature.
  From bottlenose dolphins and Japanese macaques to black swans, homosexual couples are found in many animal species. Some break up after a while, others spend a lifetime together. Be it the issue of sexuality or gender, nature knows no boundaries or prejudices and offers as many possibilities as there are colors in the rainbow.