Srpnová invaze očima OSN

Ročník AFO 2011
Český název Srpnová invaze očima OSN
Host / Guest: Jan Vytopil V srpnu 2003 Česká televize vůbec poprvé odvysílala unikátní záběry z jednání, která se odehrála bezprostředně po invazi vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Zasedání Rady bezpečnosti OSN vedlo k ostré rozepři mezi představiteli západních mocností, především USA, a velvyslance SSSR Jakova Malika. Zatímco Malik ospravedlňoval anexi pozváním ze strany československých komunistů a přečetl výzvu socialistických států k československému lidu, velvyslanec USA prorokoval okupantům hořký konec. Postoj československé strany se v průběhu dní, kdy byla vláda internována v Moskvě, změnil. Nejprve ministr zahraničí Hájek pojmenoval vojenskou akci jako neospravedlnitelné použití síly, za několik dní již českoslovenští představitelé žádali Radu bezpečnosti o stažení tohoto bodu z projednávání. Cesta unikátních dokumentů do médií a k veřejnosti byla umožněna archivní prací tehdejšího pracovníka českého předsednictví OSN, absolventa FF UP Jana Vytopila, jenž filmy vyhledal a sestříhal. Jan Vytopil bude hostem bloku, jenž pro účely AFO zkomponoval, a doprovodí jej vlastním komentářem. In August 2003 Czech Television broadcast for the first time the unique scenes from a meeting that took place immediately after the invasion by Warsaw Pact troops on the 21st August 1968. The United Nations Security Council meeting led to a vivid dispute between the representatives of the western powers, particularly the USA, and the ambassador of the USSR, Jakov Malik. While Malik spoke in favor of the annexation and used as justification the invitation of the Czechoslovakian Communist Party and an appeal by socialist countries to the people of Czechoslovakia, the American ambassador predicted a bitter end for the occupying forces. The attitude of Czechoslovakia changed a couple of days later after the government was interned in Moscow. At first, Hájek, the Minister of Foreign Affairs, called the military action an unjustifiable use of power, but after several days the Czechoslovakian representatives asked the Security Council to remove this point from the discussion. The journey of these unique documentary films to the media and the public was made possible by a past employee of the Czech presidium to the UN, a graduate of the Philosophical Faculty of Palacký University, Jan Vytopil, who searched for the films within archives and also edited them. Jan Vytopil will be a guest of a section specially composed for AFO accompanied by his own commentary.