Touha a slast v asexuálních příbězích

Ročník AFO 2011
Český název Touha a slast v asexuálních příbězích
Přednáška Lukáše Sedláčka   Lukáš Sedláček působí jako interní doktorand na FSS Masarykovy univerzity v Brně a jako psycholog. V rámci svého výzkumu provádí rozhovory s asexuálními lidmi a zkoumá subjektivní prožívání asexuálních pocitů i otázku, jak se individuální příběhy mění v kolektivní identitu asexuality. Jsou lidé, kteří nemají sexuální touhu, nemocní, nebo jde o novou formu identity? Asexuální orientace? Dá se dnes žít bez sexuální identity? Přednáška představí svět asexuální komunity – lidí, kteří nemají zájem o sex. Z pohledu současné sexuologie trpí dysfunkcí. Jak se ale na sebe dívají oni sami? Na pozadí asexuálních příběhů bude přednáška také problematizovat otázku vrozenosti sexuálních identit: Je opravdu naše sexuální slast a identita důsledek naší vrozené sexuality, nebo vyplývá z toho, jak nás naše kultura naučila zacházet s naším tělem? Nejsou to naopak diskurzy sexuality, které formují naše touhy a slasti? Je možné zkoumat sexualitu i mimo biologická předurčení? A pokud se sexuální slast učíme, proč někoho mine? Jaký je rozdíl mezi pojetím sexuality jako vědy a sexuality jako umění, podceňuje nebo přeceňuje naše kultura význam sexuality? A v neposlední řadě se dotkne i otázky masturbace. Lukáš Sedláček is a psychologist and a Ph.D. student in the Faculty of Social Studies at Masaryk University in Brno. Within his research he undertakes interviews with asexual individuals and explores the subjective experience of asexual emotions as well as the question of how individual accounts change with the collective identity of asexuality. Are people who have no sexual desire ill, or is it a new form of identity? Asexual orientation? Is it possible to live without sexual identity at the present time? The lecture will introduce the world of the asexual community - people who are not interested in sex. From the perspective of contemporary sexology it is considered a dysfunction. But how do these people consider or see themselves? Building on the underlying accounts of asexuality, the lecture will additionally question the issue of the innateness of sexual identity: Are our sexual desires and identity really a consequence of our innate sexuality, or do they stem from the way our culture has taught us to treat our bodies? Is it not sexual discourse that shapes our desires and pleasures? Is it possible to explore sexuality beyond biological predetermination? And if sexual pleasure is learnt, why does it bypass some people? What is the difference between the concept of sexuality as a science and as an art, and does our culture underestimate or overestimate the importance of sexuality? Last but not least, the issue of masturbation is touched upon.