Workshop vizuální antropologie 1

Ročník AFO 2013
Režie rezie-Workshop vizuální antropologie 1
Český název Workshop vizuální antropologie 1
Anglický název Visual Anthropology Workshop 1
Etnografický výzkum je způsob zkoumání sociálních vztahů a kulturních významů v jejich celistvosti a v konkrétním čase i místě. Je založen na vizuálních metodách, především na zúčastněném pozorování za účelem získat vhled do žité skutečnosti, vedených snahou o pohled zevnitř, porozumění postojům a pohledům příslušníků zkoumané komunity. Cílem antropologů je pak vysvětlit zdánlivě „nepochopitelné“ činy a myšlenky „druhých“ a ukotvit je ve specifické životní situaci oněch „druhých“. Neméně důležitým výsledkem je pak definování rozličných identit. Přestože jsou etnografické praktiky založeny na pozorování, tedy vizuální metodě, byly explicitní metody i antropologické teorie po celé 20. století ukotveny v textech a podřízeny abstraktnímu myšlení. S rostoucím důrazem na fotografie, film a jiné formy záznamů v etnografické terénní práci dochází na přelomu tisíciletí k tzv. „vizuálnímu obratu“ v antropologii. Empirický výzkum sociálních vztahů a kultury, vedený, strukturovaný i distribuovaný nástroji audiovizuálního záznamu, vnáší nové podněty do studia společenských vztahů, sociálních rolí, statusů a identit jednotlivců. Cílem workshopu je nastínit tyto metody a jejich užití v praxi. Účast na workshopu je vázána na rezervaci - pište na industry@afo.cz.