Eventival GDPR

23. 3. 2022

 1. Akreditovaný bere na vědomí, že Univerzita Palackého v Olomouci jako správce jeho osobních údajů (dále též jako „správce“) v souvislosti s poskytnutím akreditace podle akreditačního formuláře zpracovává za podmínek a v mezích stanovených právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Gdpr“) osobní údaje akreditovaného uvedené v akreditačním formuláři ze zákonných důvodů, a to za účelem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Gdpr, vedení evidence a interní komunikace správce za účelem uchovávání akreditačního formuláře, obsahující výše uvedené osobní údaje, jako účetního dokladu na základě § 31 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se tento formulář týká, tj. počínaje koncem roku 2022, tj. ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Gdpr.
 2. Dále bere akreditovaný na vědomí, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává u správce kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc (kontaktní e-mailová adresa:dpo@upol.cz).
 3. Akreditovaný bere na vědomí, že jeho výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě prostřednictvím ekonomického informačního systému správce, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci podílejícími se na produkci AFO a zaměstnanci pracovně zařazenými na Ekonomickém oddělení Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výše uvedené osobní údaje poskytnuté akreditovaným správce neposkytuje žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje akreditovaného do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
 4. Akreditovaný bere na vědomí další informace o zpracování svých výše uvedených osobních údajů:
  • Akreditovaný má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.
  • Podle čl. 15 Gdpr má akreditovaný právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) Gdpr. Dále má akreditovaný za podmínek čl. 15 Gdpr právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů. 
  • Podle čl. 16 Gdpr má akreditovaný právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má akreditovaný právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • Akreditovaný má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 Gdpr, tedy:

  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) akreditovaný vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo akreditovaný vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení;
  c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

  • Akreditovaný má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 Gdpr.
  • Za podmínek dle čl. 34 Gdpr má akreditovaný právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
  • Pokud se akreditovaný domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Gdpr, má v souladu s čl. 77 Gdpr právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Akreditovaný bere na vědomí, že podrobné informace o ochraně osobních údajů na Univerzitě Palackého v Olomouci mohou být nalezeny na webové stránce: https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.
 6. Účastí na veškerém programu Academia Film Olomouc a jeho doprovodných částí akreditovaný souhlasí s pořizováním foto a videozáznamu na místě konání v průběhu akce a zároveň souhlasí se zveřejněním těchto materiálů a s jejich dalším využitím festivalem Academia Film Olomouc pro jeho propagační účely.
 7. Všichni akreditovaní jsou povinni se řídit návštěvním řádem festivalu Academia Film Olomouc. Zásady v něm uvedené vychází z obecně platných a závazných předpisů.