O život navíc

 • Český název:
  O život navíc
 • Anglický název:
  Extra Life: A Short History of Living Longer
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Tristan Quinn
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3420 sek.
 • Anotace česky:
  Jako u mnoha zásadních objevů lidstva, i u vakcín byla cesta od spekulace k úspěchu trnitá. Chvályhodné snahy eliminovat devastující nákazy doprovázely předsudky i eticky nepřijatelné praktiky.
  David Olusoga a Steven Johnson provázejí událostmi klíčovými při vzniku malého zázraku, který dnes známe jako očkování. Film bere diváky k samotným kořenům vynálezu, který tolik přispěl k prodloužení našich životů, a mimo jiné ukazuje – v době zvýšené relevance tohoto tématu – jak se historie opakuje. Privilegium stojí vedle nedostatku, vědecky podložené informace vedle konspiračních teorií. Lidstvo urazilo dlouhou cestu od pravých neštovic, avšak společenské rozměry očkování jsou stále plné úskalí.
 • Anotace anglicky:
  As with many major human discoveries, vaccines’ road from speculation to success has been rocky. Praiseworthy efforts to eliminate devastating diseases have been accompanied by prejudice and ethically unacceptable practices.
  David Olusoga and Steven Johnson guide us through the key events in creating the little miracle known as vaccination. In this film, viewers learn about the roots of this invention that has contributed to prolonging our lives and how history repeats itself when this topic is increasingly relevant again. Privilege exists alongside shortage, as well as scientifically based information alongside conspiracy theories. Mankind has come a long way from smallpox, but the social dimensions of vaccinations are still full of rigors.