Můj vnitřní kód

 • Český název:
  Můj vnitřní kód
 • Anglický název:
  Genetic Me
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Pernille Rose Grønkjær
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3120 sek.
 • Anotace česky:
  Lone Frank svůj osobní příběh propůjčila filmovému projektu, jenž se zamýšlí nad konceptem osobnosti ve světle posledních poznatků psychologie a genetiky. Samotná Lone věří, že řešení jejího ne zcela příjemného, odtažitého chování spočívá v poznání mozku a genů.
  Aby se vypořádala s nechtěnými stránkami své povahy, absolvuje psychologické testy a nechá si zmapovat geny zodpovědné za chování. Divák může být přítomný jak po celou dobu Loniny cesty za odborníky, tak po dobu její metaforické cesty za pochopením vlastní přirozenosti. Film ho hravým způsobem dovede k základním filozofickým otázkám, k nimž nově nabyté vědecké poznatky přidávají výzvy stran sebepoznávání a pochopení vztahu identity osobnosti k biologickému základu.
 • Anotace anglicky:
  Lone Frank has lent her personal story to a film project that reflects on the concept of personality in light of recent findings in psychology and genetics. Lone herself believes that the solution to her unpleasant, distant behavior lies in understanding the brain and genes.
  To deal with the unwanted aspects of her character, she undergoes psychological tests and has the genes responsible for her behavior mapped. The viewer can be present throughout Lona’s journey to the experts, as well as throughout her metaphorical journey to understand her own nature. The film playfully guides the viewer to basic philosophical questions, to which newly acquired scientific knowledge adds the challenges of self-discovery and understanding the relationship of personal identity to its biological basis.