Jan Kučera: Budeme se držet Galileova odkazu?

 • Český název:
  Jan Kučera: Budeme se držet Galileova odkazu?
 • Anglický název:
  Jan Kučera: Will we follow Galileo's legacy?
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Snaha člověka o kvantifikování rozměru klimatické krize a nezbytných kroků k nápravě musí být opřena o vědecká fakta. O co se ale opírají tato fakta? Mimo jiné i o měření fyzikálních veličin – metrologii.
  Pojďme se společně podívat na tento důležitý střípek v lidském vědění, nezapomínejme na znalosti našich předků. Projdeme se vzdálenou historií měření vybraných veličin i moderními technikami sledování klimatu a průmyslových procesů. Soustředíme se i na veličinu, kterou ve sdělovacích médiích v souvislosti s klimatem nejčastěji čteme/slyšíme: teplotu. Správné směřování budoucích kroků lidstva vede přes znalosti a nezkreslenou interpretaci dat, aniž bychom opomíjeli komfortnost jedince a společnosti.
 • Anotace anglicky:
  Human efforts to quantify the magnitude of the climate crisis and the necessary steps to remedy it must be backed by scientific facts. But what are these facts based on? Among other things, the measurement of physical quantities—metrology.
  Let us look together at this important piece of human knowledge, not forgetting the knowledge of our ancestors. We go through the distant history of the measurement of selected quantities and modern techniques for monitoring climate and industrial processes. We also focus on the variable we read and hear most often in the media in connection with climate: temperature. The right direction for future human action is through knowledge and unbiased interpretation of data, without neglecting the comfort of the individual and society.