Monika Koperská: Co funguje v komunikaci vědy

 • Český název:
  Monika Koperská: Co funguje v komunikaci vědy
 • Anglický název:
  Monika Koperská: What Works in Communication of Science
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  10800 sek.
 • Anotace česky:
  Registrační formulář naleznete zde.

  Monika Koperska má doktorát z chemie, je absolventkou Jagellonské univerzity v Krakově a Université des Sciences et Technologies v Lille. Odborně se specializuje na konzervační chemii, která má uplatnění v ochraně kulturního dědictví. V poslední době se věnuje uchovávání poznámek a děl zapomenutých polských vědců a vynálezců.
  Komunikace vědy je její vášní, přednáší a pravidelně vystupuje v televizi a rozhlase. V roce 2012 vyhrála cenu FameLab a ve stejném roce skončila na druhém místě v mezinárodním FameLab. Spolupořádala „Scientists’ skirmishes“ („Potyczki naukowców“) na kanálu Planete+ a „Inventors of the future“ („Wynalazcy przyszłości“) na kanálu Canal+ Discovery. Od roku 2016 je spoluzakladatelkou a prezidentkou Asociace obhájců vědy (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), jejímž cílem je vybudovat společnost založenou na znalostech (sdružující více než 70 vědců, kteří jsou současně vědeckými komunikátory) a má vlastní produkční společnost M.A.K. Art & Science Productions.

  Workshop zaměřený na zdokonalení v soft skills, které tvoří předpoklad zajímavé komunikace vědy. Monika se podělí o zkušenosti se spolupráce s různými médii. Získáte cennou zpětnou vazbu a plán, na co se zaměřit v dalším rozvoji.
 • Anotace anglicky:
  You can find the registration form here.

  Monika Koperska holds a PhD in chemistry and graduated from Jagiellonian University in Krakow and Université des Sciences et Technologies in Lille. She specialises in conservation chemistry, which has applications in the protection of cultural heritage. Recently, she has been preserving notes and works of the forgotten Polish scientists and inventors.
  Communication of science is her passion, and she lectures and appears regularly on television and radio. She won the FameLab award in 2012 and came second in the international FameLab in the same year. She co-hosted „Scientists‘ skirmishes“ („Potyczki naukowców“) on Planete+ and „Inventors of the future“ („Wynalazcy przyszłości“) on Canal+ Discovery. Since 2016, she is co-founder and President of the Association of Science Advocates (Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki), which aims to build a knowledge-based society (bringing together more than 70 scientists who are also science communicators) and has its own production company M.A.K. Art & Science Productions.

  The workshop focuses on improving soft skills, which are a prerequisite for interesting science communication. Monika will share her experience of working with different media. You will get valuable feedback and a plan on what to focus on in your further growth.