Pásmo 1: Rizika pokroku

 • Český název:
  Pásmo 1: Rizika pokroku
 • Anglický název:
  Shorts 1: Risks of Progress
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3605 sek.
 • Anotace česky:
  Neřidič
  Nicolas Gourault | Francie | 19 min.
  Přemýšleli jste někdy nad světem, kde by auta jezdila sama? A vy byste si jen sedli a během cesty luštili křížovku, jedli, nebo dokonce koukali na váš oblíbený seriál či film?
  S modernizací světa přišla myšlenka i na auta bez řidičů. Z technologického hlediska se jedná o dlouhý proces programování a testování, ale co vše neudělat pro pohodlí spotřebitelů. Dokument Neřidič sleduje jedny z prvních jízd autonomních aut od společnosti Uber, která se v roce 2018 rozhodla začít s testováním. Jejich vozidla ovládá počítačový program, díky němuž se snáze orientují v prostoru a vybírají cestu. Vize takového auta zní skvěle, ale je i bezpečné a schopné plně reagovat při nečekaných událostech?

  DermaChléb
  Kaisu Koski | United Kingdom | 1 min.
  Toto není obyčejný chléb. Je to derma chléb. Slouží k simulaci operací kůže a tréninku vnímání hloubky.
  Krátký experimentální dokument umělkyně a vědkyně Kaisu Koski představuje spekulativní chirurgický simulátor. Koski se ve své tvorbě a výzkumu zabývá vztahem mezi lidmi a tím, co lidské není, změnou klimatu a odmítáním vakcín.

  Archa 2.0
  Deniz Tortum, Kathryn Hamilton | United States | 12 min.
  Čeká nás nejen potopa světa, ale stále častější přírodní katastrofy různého druhu. V novodobém mýtu o Noemově arše však lidstvo neshromažďuje zvířata na loď, ale zálohuje je do virtuálního prostoru.
  Se zvyšujícím se počtem druhů na pokraji vyhynutí a s blížící se ekologickou katastrofou vzrůstá touha zachovat, co by mohlo být navždy ztraceno. Zvířecím druhům tak vytváříme klony v digitálních archivech a lidstvo se místo záchrany skutečného světa snaží o jeho virtuální replikaci. Tváří v tvář smutné realitě se totiž nabízí konejšivější útočiště – simulační teorie.

  Balada o medvědovi
  Jack Weisman, Gabriela Osio Vanden | Canada | 14 min.
  Migrace neodmyslitelně patří k běžnému životu ledních medvědů, ale co se stane, když cestou narazí na lidský svět? Budou ho ignorovat a půjdou dál, nebo se ze zvědavosti zastaví a začnou ho prozkoumávat?
  Dokument pojednává o pohledu ledního medvěda na lidský svět, na který naráží během své každoroční migrace. Jeho dlouhá cesta má ale mnoho překážek, přes které se musí dostat, a jednou takovou je město v severní Kanadě – Churchill. Lidé ve městě vnímají medvědy jako určitou hrozbu, škoditele a atrakci k focení, ale otázka zní: „Jak vidí oni nás?“

  Záhada Hydry
  Maija Tammi | Finland | 9 min.
  Záhada Hydry je experimentální dokument, který pokládá více otázek než na které odpovídá. Na příkladu mikroskopického živočicha zvaného nezmar obecný (Hydra vulgaris) vás snímek nutí zpochybňovat veškeré pojmy, které jste brali za pevně dané.
  Dokument vás po celou stopáž nenechá vydechnout. Ať už vás mučí tísnivá hudba, znepokojivé záběry pohybujícího se nezmara, nebo vám stoický hlas pokládá hluboké existenciální otázky, Záhada Hydry je zkrátka intenzivní. Všechny tyto elementy perfektně spolupracují, vytváří tak skutečně nepříjemnou atmosféru a nutí vás k zamyšlení. Jak vůbec může jeden miniaturní živočich nabourat všechny naše představy o fungování světa?

  Opomenuté ženy: Ada Lovelace
  Julie Gavras, Mathieu Decarli | France | 3 min.
  Slyšeli jste jméno Ada Lovelace? A používali jste někdy počítač? Dcera lorda Byrona, ve své době prohlášená za bláznivou, napsala první počítačový program pro Charlese Babbage. Jaké byly její osudy?
  Svět techniky je vnímán jako místo, kde převažují muži – od jeho zrodu v něm však figurovalo mnoho žen. Ada Lovelace, která vyrůstala v přísné viktoriánské společnosti, napsala první algoritmus, a tím postavila základy moderního světa informačních technologií. Jako první také v novém vynálezu uviděla potenciál, kterému dnešní doba dává za pravdu – počítač mohl sloužit k daleko větším věcem než pouhému sčítání a odčítání. Tehdejší doba jí však zásluhy nepřipsala. Krátký animovaný film z cyklu Opomenuté ženy nabízí otázku: Dokáže to ta naše?

 • Anotace anglicky:
  VO
  Nicolas Gourault | France | 19 min.
  Have you ever thought about a world where cars would drive themselves? Would you sit down and do a crossword puzzle, eat, or even watch your favorite film during the journey?
  The idea of self-driving cars came with the modernization of the world. From a technological standpoint, it involves a demanding programming and testing process, but the perceived consumer convenience is worth it. The documentary VO follows the first rides of self-driving cars from Uber, which began testing in 2018. Their vehicles are controlled by a computer program that makes it easier to navigate in space and choose their route. The vision of such cars sounds interesting in daily life, but are they safe and fully responsive to unexpected events?

  DermaBread
  Kaisu Koski | United Kingdom | 1 min.
  Explore this pain extraordinaire as it is used to simulate skin surgeries and train depth perception.
  The short experimental documentary by artist and scientist Kaisu Koski presents a speculative surgical simulator. In her work and research, Koski deals with the relationship between humans and nonhuman issues including climate change and vaccine rejection.

  Our Ark
  Deniz Tortum, Kathryn Hamilton | United States | 12 min.
  We are facing not only a deluge but increasingly frequent natural disasters of various kinds. However, in the modern myth of Noah’s Ark, humanity does not gather animals onto a ship but backs them up in virtual space.
  As the number of species on the brink of extinction increases and ecological catastrophe looms, there is a growing desire to preserve what could be lost forever. So humanity stores clones of animal species in digital archives, attempting to replicate the real world instead of saving it. In the face of woeful reality, there is a more comforting refuge—simulation theory.

  Nuisance Bear
  Jack Weisman, Gabriela Osio Vanden | Canada | 14 min.
  Migration is an inherent part of polar bears’ everyday life. But what happens when they come across the human world along the way? Will they ignore it and move on, or will curiosity make them stop and start exploring?
  The documentary looks at the polar bear’s view of the human world that it encounters during its annual migration. The long journey is full of obstacles to overcome, one of them being the town of Churchill in northern Canada. People in the town see the bear as a threat, a destroyer, and an excellent object to photograph. However, the main question is, “How do they see us?”

  The Problem of the Hydra
  Maija Tammi | Finland | 9 min.
  The Problem of the Hydra is an experimental documentary film asking more questions than it answers. Using the example of a microscopic creature, the water polyp (Hydra vulgaris), the film questions any terminology you may have considered firmly established.
  The film keeps the audience on its toes throughout its run. Be it the tense music, the disturbing footage of the water polyp’s movement, or the stoic voice asking deep existential questions, The Problem of the Hydra is intense. All of these elements cooperate perfectly to create an uncomfortable atmosphere and make the viewer think. How can one miniature creature disturb the way we view the world?

  Unsung Women – Ada Lovelace
  Julie Gavras, Mathieu Decarli | France | 3 min.
  Ever heard of Ada Lovelace? Ever used a computer? The daughter of Lord Byron, considered crazy in her time, wrote the first computer program for Charles Babbage. What was her fate?
  The world of technology is seen as male-dominated, but since its conception, has included many women. Ada Lovelace, who grew up in a strict Victorian society, wrote the first algorithm and established the basis of modern information technology. She was the first to see the real potential of computers. But in her time, Ada received no accolades. The short animated film from the series Unsung Women asks “Can we remedy this today?”