Pásmo 3: Historie vesmíru

 • Český název:
  Pásmo 3: Historie vesmíru
 • Anglický název:
  Shorts 3: History of Universe
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  3922 sek.
 • Anotace česky:
  Když hvězdy hasnou
  Peter Galison | USA | 13 min.
  Když se v závěru svého života zhroutí velká hvězda, vznikne na jejím místě černá díra. Tento jev poprvé popsal vědec indického původu Subrahmanyan Chandrasekhar.
  30. léta, Anglie. Chandrasekharův objev týkající se černých děr je odmítnut vědeckou obcí. Tehdejší vědecké autority jeho práci zesměšnily, především proto, aby jejich předešlá zjištění nepřišla vniveč. Chandrasekhar se krátce poté přestěhoval do USA, kde se po zbytek života věnoval vědecké práci v nejrůznějších odvětvích. Krátký animovaný snímek poukazuje na to, že být vědcem by nemělo být jen o tom učinit velké objevy, ale že je stejně důležité po sobě zanechat materiály, které v nových objevech pomohou dalším generacím.

  Poslouchej tlukot našich vzpomínek
  Audrey Jean-Baptiste, Maxime Jean-Baptiste | Francouzská Guyana | 15 min.
  Ticho a odcizení. To je vlastní vesmírným letům i situaci obyvatel města Malmanoury, kteří své domovy museli opustit kvůli stavbě kosmodromu.
  Řídicí centra raket stojí tam, kde dříve byly domovy lidí. Déšť, který je snad způsobený starty kosmických lodí. Fiktivní dokument pracuje s archivními filmovými materiály ze stavby Guyanského kosmického centra a snaží se dát slovo těm, kteří ho dosud neměli. Vytváří osobu vypravěče, reprezentujícího generaci přesídlených Guyanců, kteří mohli jen přihlížet tomu, jak se jim důvěrně známé místo proměňuje v něco mimozemského.

  Temnota kolem nás
  Tom Garmeson | Velká Británie | 16 min.
  Temná hmota zůstává i po letech jednou z největších záhad vědy. Látku, bez které by neexistovaly galaxie, planety ani sami lidé, je vědecky téměř nemožné pozorovat a nelze přesně vysvětlit podstatu její existence.
  V severovýchodní části Anglie se skupina tří vědců zabývá problémem, jak prokázat existenci nepolapitelných částic. Z nich se temná hmota sestává a určuje vzhled našeho světa tak, jak ho známe. Desítky let vědeckého výzkumu nepřinesly zatím definitivní výsledky, ale tím se jen prohloubila odhodlanost a píle samotných vědců. Ti v dokumentu mluví mimo jiné i o tom, že ukončit výzkum a ztratit naději by pro ně bylo děsivější než temnou hmotu nikdy během své kariéry nezpozorovat.

  Můj hvězdný příběh
  Andrey Chonov Hristozov | Bulharsko | 15 min.
  Můj hvězdný příběh je líbesbríf nadšeným bulharským astronomům, kteří věnovali svůj život přiblížení a zpřístupnění astronomie veřejnosti. Dokument jejich vášeň představuje na příběhu smoljanského planetária.
  I přestože by se snímek Můj hvězdný příběh dal zaškatulkovat mezi typické dokumenty s mluvícími hlavami, vyčnívá nad ostatními svého druhu nádhernou kamerou. Teleskopy a dalekohledy pod objektivem kamery doslova září a vypadají kouzelně, tvůrci si důkladně pohráli s osvětlením a s barevnými historickými záznamy ze stavby planetária.

  Jednobuněčně
  Nate Dorr, Farah Abdul-Rahman | USA | 5 min.
  Člověk, pán tvorstva, ničitel ekosystémů. Mnohobuněčný organismus, který ovládl svět. Kdyby s námi ale dokázaly komunikovat jednobuněčné organismy, co by nám na to řekly?
  Krátký snímek Jednobuněčně se zrodil za pouhý týden ze spolupráce mezi mikrobiologem a filmařem. Společnými silami vytvořili experimentální formát kombinující fikci i současné vědecké poznání, dokumentární i animační postupy, a nechali v něm promluvit svět pod mikroskopem. Svět, kterým je člověk fascinovaný, ale který nám naši fascinaci ani zdaleka neoplácí…

 • Anotace anglicky:
  Shattering Stars
  Peter Galison | United States | 13 min.
  When a big star collapses at the end of its life, a black hole forms in its place. This was first described by a scientist of Indian descent, Subrahmanyan Chandrasekhar.
  Chandrasekhar’s discovery of black holes was originally rejected by the scientific community in England in the 1930s. Then, his work was ridiculed by scientific authorities in order to maintain the merit of their own previous findings. Chandrasekhar moved to the USA where he continued to work in various scientific fields. The short animated film shows that being a scientist should not be only about great discoveries but also about leaving behind materials to help the next generation make great discoveries.

  Listen to the Beat of Our Images
  Audrey Jean-Baptiste, Maxime Jean-Baptiste | French Guiana | 15 min.
  Silence and alienation. This is inherent in space flights as well as the situation of the inhabitants of Malmanoury, who had to leave their homes due to the construction of a spaceport.
  People’s homes were replaced with spacecraft missile centers. It is raining, which is perhaps caused by spaceship launches. The fictional documentary works with archival film materials from the construction of the Guiana Space Center and attempts to give the floor to those who have not had an opportunity to speak up. It creates a narrator representing a generation of displaced Guianans, who could only stand by and watch a familiar place turn into something extraterrestrial.

  In the Dark
  Tom Garmeson | United Kingdom | 16 min.
  Dark matter remains one of the biggest mysteries of science. A substance without which galaxies, planets, or even people would not exist, is virtually impossible to examine, and the essence of its existence cannot be fully explained.
  In northeastern England, three scientists attempt to solve the issue of proving the existence of elusive particles. Those particles make up dark matter and dictate the form of our world as we know it. Dozens of years of research have yet to bring conclusive results but that only fuels the determination of the scientists. Among other things, they say that to end the research and lose hope would be more terrifying to them than to not observe dark matter during their careers at all.

  My Stellar Tale
  Andrey Chonov Hristozov | Bulgaria | 15 min.
  My Stellar Tale is a love letter to the enthusiastic Bulgarian astronomers who have dedicated their lives to making astronomy accessible to the public. The documentary film shows their passion with the help of the Smolyan planetarium’s story.
  Although the film My Stellar Tale can be considered a conventional documentary film with talking heads, it stands out thanks to the exceptional cinematography. Telescopes and binoculars under the lens of the camera literally shine and appear magical. The creators intricately play with lighting and colorful footage from the construction of the planetarium.

  Monocellular
  Nate Dorr, Farah Abdul-Rahman | United States | 5 min.
  Man—the master of creation, the destroyer of ecosystems. A multicellular organism that has conquered the world. But if unicellular organisms could communicate with us, what would they tell us?
  The short film Monocellular was produced in a single week as a result of cooperation between a microbiologist and a filmmaker. Together, they created an experimental format combining fiction and current scientific knowledge, documentary, and animation techniques, giving the world under a microscope an opportunity to speak. A world that fascinates people while hardly being fascinated by us.