Podnět k přezkoumání

 • Český název:
  Podnět k přezkoumání
 • Anglický název:
  Subject to Review
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
  Theo Anthony
 • Rok výroby:
 • Délka:
  2340 sek.
 • Scénář:
  Theo Anthony
 • Anotace česky:
  První zdokumentované použití fotofiniše bylo při koňských dostizích v New Jersey roku 1881. Výsledek závodu byl poprvé rozhodnut pomocí rozvíjejících se technologií, nikoliv lidským okem rozhodčího.
  Jak moderní technologie přispívají k posouvání možností lidského vnímání? Kde všude je možné aplikovat manipulaci s realitou, kterou nám technická vybavení umožňují? Díky příležitosti znovu reprodukovat realitu pomocí fotografie či videa můžeme opakovat i její reflexi. Můžeme znovu přezkoumat, co nám v daném okamžiku mohlo uniknout. Snímek se zaměřuje na užívání moderních technologií při soutěžních utkáních a zároveň poukazuje na limity, které tato přístrojová technika má a na které často zapomínáme.


  Jako předfilm bude uveden krátký snímek V oka mžiku | 3 min. | Bon Alog | Litva
  ⚠️Snímek obsahuje blikající efekty, které mohou mít negativní vliv na diváky s fotosenzitivní epilepsií.⚠️

  Co má společného mrkání s filmovou montáží? Tuto otázku prozkoumává experimentální film, pro kterého na moment zavřená oční víčka nejsou tak banální záležitostí, jak se na první dojem může zdát.
  Pohled kamery je v tomto filmu připodobněn k pohledu hráčky na baseballovém hřišti. Filmový záběr je stejně jako hrací plocha i zorné pole člověka omezen z jednotlivých stran. Na jeho formování se ale dále podílí střih, který fragmentuje snímaný obraz na dílčí části stejně jako mrkání fragmentuje lidské vnímání okolního světa. Co oči nevidí, mozek si doplní. Jaký vliv tedy může mít takový okamžik na naše poznání reality?
 • Anotace anglicky:
  The first ever documented photo finish was used at horse races in New Jersey in 1881. It was the first time when the winner was identified by evolving technologies, not by the human eye of a referee.
  How do modern technologies contribute to the shifting boundaries of human perception? Where can we manipulate reality by powerful technical equipment? The reflection of human perception is relived by the possibility of reproducing reality by means of photography or video. We can reexamine what might have been missed at an actual moment. The film focuses on the use of modern technologies in sports, while pointing out the limits of the technique, which we often neglect.


  This screening includes a short film In the Blink of an Eye | 3 min. | Bon Alog | Lithuania
  ⚠️The film contains flickering effects that may adversely affect viewers with photosensitive epilepsy.⚠️

  What has blinking in common with film montage? This question is examined by an experimental film for which a momentary closing of eyelids is not as banal as it may seem at first glance.
  In this film, the camera’s view is likened to the gaze of a baseball player. A film shot, same as the playing field and the field of human vision is limited at the sides. It is also formed by cuts, breaking the image into blinking fragments of the perception of the surrounding world. What the eyes cannot see, the brain substitutes. What effect can a blink of an eye have on our knowledge of reality?