Živá krajina

 • Český název:
  Živá krajina
 • Anglický název:
  The Living Land
 • Ročník AFO:
  2022
 • Režie:
 • Rok výroby:
 • Délka:
  5400 sek.
 • Anotace česky:
  Program se koná v prostorách komunitní zahrady Za(o)hrada, v blízkosti Letního kina Olomouc

  Zemědělství hraje zásadní roli v boji proti globálním problémům, jako je ztráta biologické rozmanitosti a změna klimatu. Jen v České republice je zemědělství zodpovědné za přibližně 8,61 milionu tun CO2ekq ročně. (6,7 % celkových emisí CO2).
  To znamená, že zemědělský sektor každoročně vypustí do ovzduší množství CO2ekv. srovnatelné s přibližně 3,3 miliony pingpongových míčků. Vzhledem k vysokému přímému i nepřímému dopadu je třeba zemědělství považovat za součást problému – potenciálně však také za důležitý faktor při jeho řešení. Jaké kroky může česká společnost učinit, aby změnila narativ zemědělské výroby a vztah mezi námi a zeměmi kolem nás? A může ekologické zemědělství uživit rostoucí globální populaci?

  Hosté diskuze: Taťána Míková, Markéta Zandlová, Erich Vodňanský, Vojtěch Kotecký, Ondřej Šebestík
 • Anotace anglicky:
  The program takes place in the Za(o)hrada community garden, near the Olomouc Outdoor Cinemahttp://zaohrada.cz/

  Agriculture plays a vital role in combating global challenges such as biodiversity loss and climate change. In the Czech Republic alone, agriculture is responsible for around 8.61 million tonnes of CO2eq (6.7% of total CO2 emissions) per year.
  This means that the agricultural sector emits an amount of CO2eq into the air each year comparable to approximately 3.3 million ping pong balls. Given the high direct and indirect impact, agriculture must be considered part of the problem, but a potential important factor in solving it. What steps can Czech society take to change the narrative of agricultural production and the relationship between us and the lands around us? Can organic agriculture feed a growing global population?