Návštěvní řád AFO

Vážení návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím níže uvedená závazná pravidla pro účastníky festivalu, které stanovuje tento:

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ

ACADEMIA FILM OLOMOUC
(dále jen „Návštěvní řád“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, který se koná ve dnech od 26. 4. 2022 do 1. 5. 2022 (dále jen „festival“) je Univerzita Palackého v Olomouci, veřejná vysoká škola – režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, IČO: 619 89 592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc (dále jen „pořadatel“).

2. Účelem tohoto Návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob a ochrany jejich zdraví a majetku v průběhu konání festivalu a stanovuje zejména závazná pravidla pro účast na festivalu a vstupu do areálu festivalu.

3. Dozor nad dodržováním tohoto Návštěvního řádu provádí řádně označení provozovatelem pověření zaměstnanci a další osoby označené žlutou nášivkou „CREW“ (dále jen „pověřené osoby“) a dále ve vybraných prostorách nápisem „SECURITY“ označení pracovníci bezpečnostní služby Gruppa Sarmat (dále jen „pracovníci bezpečnostní služby“), případně Policie ČR.

II. ÚČAST NA FESTIVALU
1. Za účastníka festivalu se pro účely tohoto Návštěvního řadu považuje každá osoba z řad veřejnosti, která vstoupí v průběhu konání festivalu do areálu festivalu (dále jen „účastník festivalu“).

2. Program festivalu je dostupný na www.afo.cz (dále jen „program festivalu“).

3. Účast na vybraných akcích v rámci programu festivalu (zejm. projekce a hudební akce) bude umožněn pouze účastníkům festivalu s platnou festivalovou akreditací vydanou pořadatelem (dále jen „akreditace“). Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout, které akce v rámci programu festivalu se mohou účastníci festivalu účastnit pouze s akreditací (dále jen „akreditovaný program“). Bez akreditace nebude účastníkovi festivalu vstup na akreditovaný program umožněn.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo na akreditovaný program nevpustit případně z akreditovaného programu vyvést osobu, která se neprokáže akreditací nebo jiným dokladem opravňujícím ji k účasti na akreditovaném programu.

5. Festival se bude konat zejména v následujících prostorách (dále jen „prostory“ a společně dále jen „areál festivalu“):

a) vybrané prostory Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 3, 779 00, Olomouc (dále jen „Konvikt“),

b) vybrané prostory Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 244/22, 779 00, Olomouc,

c) vybrané prostory Vlastivědného muzeum muzea Olomouc na adrese nám. Republiky 5, 779 00, Olomouc,

d) vybrané prostory Kina Metropol na adrese Sokolská 25, 779 00, Olomouc,

e) vybrané prostory Divadla na Cucky na adrese Dolní náměstí 42, 779 00, Olomouc.

4. Jednotlivé prostory mají své vlastní provozní řády.

5. V rámci prostor pořadatel dále vymezí a vyznačí prostory, ve kterých bude účastníkům festivalu umožněno se pohybovat, a to mj. tak, že některé prostory označí pro účastníky festivalu jako nepřístupné např. oplocením, zákazovými značkami a cedulemi, vytyčenými zábranami apod. (dále jen „vyhrazené prostory“).

III. VSTUP A POBYT V AREÁLU FESTIVALU
1. Vstup do areálu festivalu je možný pouze v místech a časech k tomu určených.

2. Každá osoba vstupující do areálu festivalu prohlašuje, že se seznámila s podmínkami stanovenými v tomto Návštěvním řádu, vyjadřuje s podmínkami Návštěvního řádu souhlas a zavazuje se je stejně jako provozní řády jednotlivých prostor, kde se festival odehrává, během trvání festivalu dodržovat po celou dobu své přítomnosti v areálu festivalu.

3. Vstup do areálu festivalu je umožněn pouze osobám od 15 let. Osoby mladší 15 let mohou do areálu vstupovat pouze v doprovodu svého zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která nad nezletilým bude vykonávat po celou dobu přítomnosti v areálu festivalu dohled.

4. Otevírací dobu jednotlivých prostor v rámci areálu festivalu stanovuje vlastník či provozovatel těchto prostor. Otevírací doba Konviktu je od 8:00 do 22:00 hodin.

5. Mimo otevírací dobu jednotlivých prostor v rámci areálu festivalu bude účastníkům festivalu umožněn vstup do těchto prostor a pobývání v těchto prostorách pouze po předložení akreditace.

6. V případě, že poslední akce v rámci programu festivalu skončí po otevírací době příslušného prostoru, jsou účastníci festivalu povinni daný prostor bezodkladně opustit.

7. V případě porušení podmínek účasti na festivalu stanovených tímto Návštěvním řádem ztrácí účastník festivalu právo na vstup do areálu festivalu.

IV. POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU
1. Účastníci festivalu jsou povinni:
– dodržovat tento Návštěvní řád stejně jako provozní řády jednotlivých prostor areálu festivalu, obecně závazné právní předpisy České republiky a dále obecné zásady slušného chování a dobrých mravů,

– chovat se v areálu festivalu tak, aby svým jednáním či opomenutí neohrožovali bezpečnost, zdraví a majetek třetích osob a aby neomezovali či neobtěžovali (zejm. pachem, hlukem či nevhodným chováním) ostatní účastníky festivalu a další osoby nad míru přiměřenou okolnostem,

– řídit se pokyny pořadatele nebo jím pověřených osob, zejm. pokyny pracovníků bezpečnostní služby jakož i pokyny policie, hasičů a záchranné služby,

– dodržovat otevírací dobu jednotlivých prostor v rámci areálu festivalu,

– při vstupu do prostor, kde probíhá akreditovaný program, se prokázat akreditací,

– nosit akreditaci nepoškozenou na krku po celou dobu účasti na akreditovaném programu a na požádání pověřené osoby nebo pracovníka bezpečnostní služby ji předložit ke kontrole,

– respektovat zákazové, příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu a pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách; jakékoliv narušení nebo nerespektování vyhrazených prostor je považováno za hrubé porušení tohoto Návštěvního řádu,

– udržovat v areálu festivalu čistotu a pořádek,

– vyvarovat se jakémukoliv jednání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků festivalu, pořadatele, účinkujících a dalších osob, a chovat se tak, aby takovému ohrožení předcházeli,

– vyhazovat odpad výhradě do nádob k tomuto určených,

– ihned ohlásit pořadateli zjištěnou závadu či jednání třetí osoby, které ohrožuje bezpečnost nebo může způsobit poškození zdraví nebo majetku třetích osob,

– ihned uvědomit pořadatele v případě úrazu, škody či jiné mimořádné události v areálu festivalu,

– v případě vyhlášení evakuace areálu festivalu se řídit pokyny osob řídících evakuaci.

2. V případě porušení některé z povinností dle odst. 1 tohoto článku si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu z akreditovaného programu, příslušných prostor případně celého areálu festivalu prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup a účast na festivalu.

V. ZÁKAZY
1. Účastníkům festivalu se zakazuje do areálu festivalu vnášet zejména:

– skleněné nádoby včetně lahví, plechovky a další ostré předměty,

– jakékoliv zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože apod.),

– pyrotechniku a výbušné, vznětlivé, hořlavé, leptavé, barvící či jiné zdraví nebezpečné látky,

– jakékoliv další nebezpečné předměty způsobilé přivodit újmu na zdraví ostatním účastníkům festivalu.

– filmové kamery, fotoaparáty, drony a další vybavení pro profesionální pořizování zvukových či zvukově-obrazových záznamů, laser ukazovátka,

– toxické, omamné, návykové a psychotropní látky zakázané právními předpisy České republiky,

– alkoholické nápoje jakéhokoliv množství a druhu,

– objemná zavazadla a předměty způsobující nadměrný hluk.

2. Účastníkům festivalu se dále zakazuje zejména:

– vstupovat mimo vyhrazené prostory areálu festivalu nebo do jakýchkoliv dalších prostor, kde je nepovolaným osobám výslovně zakázán,

– vstupovat do areálu festivalu se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob se zdravotním postižením,

– rozdávat, umisťovat či jinak v areálu festivalu písemně nebo ústně šířit jakékoliv reklamní a propagační sdělení, či provozovat jiné marketingové aktivity vč. podpory politických stran a hnutí,

– rozdávat, umisťovat či jinak v areálu festivalu písemně nebo ústně šířit sdělení nebo materiály, která jsou rasistická, nenávistná, diskriminační, vulgární či jinak odporují dobrým mravům, propagují či podporují trestnou činnost, či k takovému jednání podněcovat,

– fotografovat a pořizovat zvukové a zvukově-obrazové záznamy profesionální a poloprofesionální technikou pro jiné než osobní účely v průběhu festivalu,

– přesouvat a jinak manipulovat s vybavením areálu festivalu,

– ničit jakékoliv zařízení či vybavení umístěné v areálu festivalu,

– znečišťovat a jakýmkoliv způsobem poškozovat areál festivalu,

– jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, plynu, elektrické energie, vzduchotechnikou a dalším zařízením v areálu festivalu,

– lézt, přelézat či jinak zasahovat do staveb, zařízení a vybavení v areálu festivalu (zejména fasády, ploty, stromy, zdi, zábrany, bariéry, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy, podpůrné a jiné konstrukce),

– odhazovat předměty v areálu festivalu a házet jakékoliv předměty či tekutiny do prostor určených k produkci nebo na ostatní účastníky festivalu,

– volně odkládat skleněné, ostré nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví ostatních účastníků festivalu,

– vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,

– vykonávat podnikatelskou činnost,

– kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

3. Pořadatel může svým předchozím písemným souhlasem udělit výjimku z některého ze zákazů dle odst. 1 a 2 tohoto článku.

4. Účastníci festivalu strpí provedení prohlídky vnášených předmětů a zavazadel provozovatelem, resp. jeho pověřeným zaměstnancem nebo pracovníkem bezpečnostní služby. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu do areálu festivalu nevpustit nebo nechat účastníka festivalu z areálu festivalu prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další účast na festivalu.

5. O nebezpečnosti či nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do areálu festivalu má právo rozhodnout pořadatel, resp. jím pověřené osoby a pracovník bezpečností služby, a to kdykoliv v průběhu trvání festivalu. V případě, že bude vnesený předmět označen za nebezpečný či nevhodný, je daná osoba povinna jej z areálu festivalu vynést. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu do areálu
festivalu nevpustit nebo nechat účastníka festivalu z areálu festivalu prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup do areálu festivalu a účast na festivalu.

6. V případě porušení některého ze zákazů dle odst. 1 a 2 tohoto článku si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu z areálu festivalu prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup do areálu festivalu a účast na festivalu.

7. Současně si pořadatel vyhrazuje právo z areálu festivalu vyvést nebo do areálu festivalu nevpustit osoby, které se chovají agresivně nebo jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových, omamných či psychotropních látek.

VI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU
1. Dohled nad zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví osob a majetku přísluší pověřeným osobám a pracovníkům bezpečnostní služby. Pořadatel si vyhrazuje právo dávat pokyny a příkazy účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný a bezpečný chod festivalu,
ochraně zdraví osob a majetku, a to prostřednictvím pověřených osob a pracovníků bezpečnostní služby. Účastníci festivalu jsou povinni těchto pokynů a příkazů uposlechnout a současně respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu festivalu.

2. Účastník festivalu je povinen bezodkladně informovat pověřenou osobu nebo pracovníka bezpečností služby o všech případných úrazech a způsobených škodách v areálu festivalu, o kterých se dozví.

3. Pokud účastník festivalu uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení v Konviktu zdravotnickou službu přítomnou ve dnech konání festivalu od 10:00 do 22:00 hodin, a v prostorách mimo Konvikt nebo v Konviktu mimo dobu přítomnosti zdravotnické služby pak pověřenou osobu nebo pracovníka bezpečnostní služby.

4. Veškeré předměty nalezené v areálu festivalu je účastník festivalu povinen odevzdat pověřené osobě nebo pracovníkovi bezpečnostní služby. V případě nálezu předmětu způsobilého ohrozit bezpečnost, zdraví či majetek třetích osob je účastník povinen tento nález bezodkladně oznámit pověřené osobě nebo pracovníkovi bezpečnostní služby.

5. V případě nouze je možné využít následující linky tísňového volání:
112 – jednotné evropské číslo tísňového volání (všechny druhy pomoci)
150 – Hasiči
155 – Záchranná služba
158 – Policie ČR
156 – Městská policie

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1. Účastníci festivalu se festivalu účastní výlučně na vlastní odpovědnost. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmu na zdraví či majetku, která účastníkovi festivalu vznikne v důsledku jeho vlastního zavinění či zavinění třetí osoby stejně jako neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku nerespektování pokynů či příkazů pověřených osob a pracovníků bezpečnostní služby nebo porušení tohoto Návštěvního řádu, provozních řádu jednotlivých prostor či obecně závazných právních předpisů ze strany účastníka festivalu či třetí osoby.

2. Účast či zapojení účastníka festivalu do programu festivalu je na jeho vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou újmu účastníku festivalu v této souvislosti vzniklou.

3. Za nezletilé osoby odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými osobami v areálu festivalu dohled.

4. Účastník festivalu bere na vědomí, že v areálu festivalu nejsou pořadatelem vyhrazena místa pro odkládání osobních věcí účastníků festivalu. Každý účastník festivalu je povinen své osobní věci v areálu festivalu neodkládat a mít je po celou dobu pobytu v areálu festivalu u sebe; za věci odložené v areálu festivalu pořadatel neodpovídá.

5. Účastník festivalu odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí provozovateli, účastníkům festivalu nebo dalším osobám.

6. Pořadatel neodpovídá za majetkovou újmu (včetně odcizení věcí) či újmu na zdraví
účastníků festivalu, pokud tato škoda nevznikla v důsledku porušení právních předpisů
pořadatelem.

VIII. POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH, ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ

1. Účastníci festivalu a další osoby vstupující do areálu festivalu berou na vědomí, že:

a) prostory pořadatele jsou na základě tzv. oprávněného zájmu pořadatele monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Oprávněný zájem pořadatele jakožto správce osobních údajů spočívá zejména v ochraně majetku a bezpečnosti osob, prevenci před poškozováním, vandalismem a kriminalitou páchanou na majetku pořizovatele či jiných osob, a dále v monitorování přístupu a vstupu k majetku užívanému pořizovatelem;

b) v areálu festivalu může dále na základě oprávněného zájmu pořadatele docházet k pořizování obrazových, zvukových či zvukově-obrazových záznamů. Tyto záznamy jsou pořizovány v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to pro dokumentaci průběhu festivalu. Pořízené obrazové, zvukové a zvukově-obrazové záznamy mohou být ze strany pořadatele spolu s dalšími doprovodnými informace uveřejněny či jinak zpřístupněny v přiměřené míře a přiměřeným způsobem, zejména na internetových
stránkách, v klasických médiích, na sociálních sítích apod., a to především za účelem informování o průběhu festivalu.

2. Účastníci festivalu a další osoby vstupující do areálu festivalu (dále jen „subjekt údajů“) tímto zároveň berou na vědomí, že pořadatel jako správce jeho osobních údajů (dále též jako „správce“) v souvislosti s činnostmi dle předchozího odstavce zpracovává za podmínek a v mezích stanovených právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) osobní údaje subjektu údajů ze zákonných důvodů, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:
– podle čl. 15 GDPR právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) GDPR. Dále má subjekt údajů za podmínek čl. 15 GDPR právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
– podle čl. 16 GDPR má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
– právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tedy:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

– právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 GDPR;
– podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
– podle čl. 34 GDPR právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;
– podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Pozici pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává u pořadatele kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc – kontaktní e-mailová adresa: dpo@upol.cz.

5. Podrobné informace týkajících se práv osob dotčených zpracováním osobních údajů lze nalézt na internetových stránkách pořadatele: https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

 

IX. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.

2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky stanovené v tomto Návštěvním řádu, zejména dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup do areálu festivalu v návaznosti na aktuální právní a hygienické předpisy účinné v době konání festivalu.

3. Návštěvní řád je vyvěšen u vstupu do areálu festivalu.
Pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc, Česká republika, IČO: 619 89 592, veřejná vysoká škola – režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.