Návštěvní řád AFO

Vážení účastníci Mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, prosíme vás o dodržování pokynů pověřených osob pořadatele a níže uvedených závazných pravidel pro účast na festivalu. Všechna tato pravidla a podmínky účasti mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu festivalu a k vytvoření té nejlepší atmosféry.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU POPULÁRNĚ-VĚDECKÝCH FILMŮ

ACADEMIA FILM OLOMOUC
(dále jen „Návštěvní řád“)

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem Mezinárodního filmového festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (v tomto řádu uváděn jako „AFO“) je Univerzita Palackého v Olomouci, veřejná vysoká škola – režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, IČO: 61989592, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc (v tomto řádu jako „pořadatel“).
 2. Účelem řádu je zejména zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku účastníků AFO, jakož i pořadatele a jeho pověřených osob, v průběhu konání AFO. Řád stanovuje především závazná pravidla a podmínky pro účast na AFO, pravidla vstupu do areálu, v němž je AFO pořadatelem organizováno, pobytu a pohybu v rámci něho.
 3. Každý účastník AFO (zejména návštěvníci, hosté, filmoví tvůrci či přednášející, další prezentující atp.) obdrží od pořadatele filmovou akreditaci – kartičku (se šňůrkou pro zavěšení na krk), která ho opravňuje ke vstupu do prostor konání AFO (v řádu též jako „venues“), zejména promítacích „venues“ a festivalového centra a nahrazuje vstupenku na AFO. Pořízením akreditace a jejím využitím za účelem účasti na AFO, zejména vstupem na venues, a eventuálně pořízením placené služby (možnosti) provádění přednostních rezervací míst k sezení na akcích, programu AFO v e-shopu na www.afo.cz je mezi pořadatelem a účastníkem AFO uzavřena smlouva o účasti na AFO, která se řídí řádem, popřípadě též obchodními podmínkami zveřejněnými pořadatelem v rámci e-shopu na www.afo.cz, jde-li o pořízení akreditace na AFO s možností přednostních rezervací míst k sezení, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími aplikovatelnými právními předpisy (dále též jako „smlouva o účasti na AFO“). 
 4. Řádem je povinna řídit se jakákoliv osoba, která vstoupí do venues.
 5. Dozor nad dodržováním a respektováním řádu provádí řádně označení pořadatelem pověření zaměstnanci a další pořadatelem pověřené osoby, všichni označení žlutou značkou „CREW“ (v tomto řádu uvedeny jako „pověřené osoby“) a dále ve vybraných prostorách konání AFO nápisem „SECURITY“ označení pracovníci bezpečností služby Gruppa Sarmat (v tomto řádu jako „pracovníci bezpečnostní služby“).

ÚČAST NA FESTIVALU

 1. Za účastníka festivalu se pro účely řádu považuje každá osoba z řad veřejnosti, která vstoupí v průběhu konání festivalu do areálu festivalu a další osoby uvedené v čl. I. odst. 3 řádu (dále jen „účastník festivalu“).
 2. Účastník se smlouvou o účasti na AFO  na e-shopu www.afo.cz) zavazuje obeznámit se s řádem a dodržovat  pravidla účasti na AFO stanovené řádem.
 3. Program AFO je dostupný na www.afo.cz (dále jen „program festivalu“).
 4. Účast na AFO je podmíněna bezplatnou akreditací. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout, které služby v rámci AFO budou placené (mimo placeného práva přednostních rezervací míst k sezení v rámci akcí, programu AFO, např. účast na hudebních akcích AFO). 
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyvést z venues osobu, která se neprokáže akreditací nebo jiným dokladem opravňujícím ji k účasti na programu AFO.
 6. Festival se bude konat zejména v následujících venues (festivalových místech):
  a) vybrané prostory Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 3, 779 00, Olomouc (dále jen „Konvikt“), kde se nachází také festivalové centrum AFO; Přízemí: Carolina – Akreditace, Atrium – AFO Shop, Konvikt bistro a bar,  Kaple Božího Těla (kapacita 72 míst), 3. Patro: Filmový sál (kapacita 60 míst), Divadelní sál kapacita 100 míst), Guest Service + Press Room, Nádvoří: Parkán – přes den chill-out zóna, v noci party místo)
  b) vybrané prostory Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese Univerzitní 244/22, 779 00, Olomouc (kapacita 112 míst),
  c) vybrané prostory Vlastivědného muzeum muzea Olomouc na adrese nám. Republiky 5, 779 00, Olomouc (kapacita 150 míst),
  d) vybrané prostory Kina Metropol na adrese Sokolská 25, 779 00, Olomouc (533 míst),
  e) vybrané prostory Divadla na Cucky na adrese Dolní náměstí 42, 779 00, Olomouc (kapacita 50 míst),
  f) Pevnost poznání –  17. listopadu 939, Olomouc (kapacita 150 míst),
  g) vybrané prostory Muzea Umění Olomouc na adrese Denisova 47, 779 00 Olomouc (kapacita 130 míst),
  h) vybrané prostory Červeného kostela Vědecké knihovny Olomouc na adrese Bezručova 1180/3 (kapacita 200 míst).
 7. Prostory jednotlivých venues mají své vlastní provozní řády, které jsou pro účely prostor příslušných venues považovány za součást řádu a s nimiž jsou účastníci festivalu povinni se seznámit a dodržovat je.
 8. V rámci venues pořadatel dále vymezí a vyznačí prostory, ve kterých bude účastníkům festivalu umožněno se pohybovat, a to mj. tak, že některé prostory označí pro účastníky festivalu jako nepřístupné např. oplocením, zákazovými značkami a cedulemi, vytyčenými zábranami apod. (dále jen „vyhrazené prostory“).

VSTUP A POBYT V AREÁLU AFO

 1. Vstup do areálu AFO je možný pouze v místech a časech k tomu určených.
 2. Každá osoba vstupující do areálu AFO je povinna být obeznámena s podmínkami stanovenými v řádu, vyjadřuje s podmínkami řádu souhlas a zavazuje se je stejně jako provozní řády jednotlivých prostor, kde se AFO odehrává, během doby jeho konání dodržovat po celou dobu své přítomnosti v areálu AFO.
 3. Osoby mladší 15ti let mohou do areálu AFO vstupovat a pobývat v něm pouze v doprovodu svého zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která nad nezletilým bude vykonávat po celou dobu přítomnosti v areálu AFO dohled.
 4. Otevírací dobu jednotlivých prostor v rámci areálu AFO stanovuje vlastník či provozovatel těchto prostor. Otevírací doba Konviktu je od 8:00 do 02:00 hodin.
 5. V případě, že poslední akce v rámci programu AFO končí po otevírací době příslušného prostoru, jsou účastníci festivalu povinni daný prostor po skončení této akce bezodkladně opustit.
 6. V případě porušení podmínek účasti na AFO stanovených řádem ztrácí účastník festivalu právo na vstup do areálu AFOu a pořadatel je v takovém případě oprávněn nechat jej z areálu AFO prostřednictvím pověřených osob a/nebo pracovníků bezpečnostní služby vyvést.

 

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ FESTIVALU

Účastníci festivalu jsou povinni:

 • dodržovat řád stejně jako provozní řády jednotlivých prostor areálu AFO, obecně závazné právní předpisy České republiky a dále obecné zásady slušného chování a dobrých mravů,
 • chovat se v areálu AFO tak, aby svým jednáním či opomenutí neohrožovali bezpečnost, zdraví a majetek třetích osob a aby neomezovali či neobtěžovali (zejm. pachem, hlukem či nevhodným chováním) ostatní účastníky festivalu a další osoby nad míru přiměřenou okolnostem,
 • nedopouštět se jakýchkoliv projevů nenávisti, rasismu, xenofobie, homofobie atp., agrese, vyhrožování či násilí, zejména pak vůči jakýmkoliv menšinám; pořadatel takové projevy odsuzuje a netoleruje,
 • řídit se pokyny pořadatele nebo jím pověřených osob a pokyny pracovníků bezpečnostní služby, jakož i pokyny policie, hasičů a záchranné služby,
 • dodržovat otevírací dobu jednotlivých prostor v rámci areálu AFO,
 • při vstupu do venues se prokázat akreditací, zejména do prostor, kde se koná akreditovaný program AFO,
 • nosit akreditaci nepoškozenou na krku po celou dobu účasti na akreditovaném programu a na požádání pověřené osoby nebo pracovníka bezpečnostní služby ji předložit ke kontrole,
 • respektovat zákazové, příkazové a informační tabule umístěné v areálu AFO a pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách; jakékoliv narušení nebo nerespektování vyhrazených prostor je považováno za hrubé porušení řádu,
 • udržovat v areálu AFO čistotu a pořádek,
 • vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků festivalu, pořadatele, účinkujících a dalších osob a chovat se tak, aby takovému ohrožení předcházeli,
 • vyhazovat odpad výhradě do nádob k tomuto určených,
 • ihned ohlásit pořadateli zjištěnou závadu či jednání třetí osoby, které ohrožuje bezpečnost nebo může způsobit poškození zdraví nebo majetku jakýchkoliv osob,
 • ihned uvědomit pořadatele v případě úrazu, škody či jiné mimořádné události v areálu AFO,
 • v případě vyhlášení evakuace areálu AFO se řídit pokyny osob řídících evakuaci.

V případě porušení některé z povinností dle odst. 1 tohoto článku si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu z akreditovaného programu, příslušných prostor AFO případně celého areálu AFO prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup a účast na AFO.

 

ZÁKAZY

Účastníkům festivalu se zakazuje do areálu AFO vnášet zejména:

 • skleněné nádoby včetně lahví, plechovky a další ostré předměty,
 • jakékoliv zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože apod.),
 • pyrotechniku a výbušné, vznětlivé, hořlavé, leptavé, barvící či jiné zdraví nebezpečné látky,
 • jakékoliv další nebezpečné předměty způsobilé přivodit újmu na zdraví či majetku ostatních účastníků festivalu,
 • profesionální filmové kamery, fotoaparáty, drony a další vybavení pro profesionální pořizování zvukových či zvukově-obrazových záznamů, laser ukazovátka, s výjimkou profesionálů, kteří od pořadatele prokazatelně obdrželi povolení k užití takových zařízení při své práci v rámci AFO,
 • toxické, omamné, návykové a psychotropní látky zakázané právními předpisy České republiky,
 • alkoholické nápoje jakéhokoliv množství a druhu,
 • objemná zavazadla a předměty způsobující nadměrný hluk.

Účastníkům festivalu se dále zakazuje:

 • vstupovat mimo vyhrazené prostory areálu AFO nebo do jakýchkoliv dalších prostor, kde je nepovolaným osobám výslovně vstup zakázán,
 • vstupovat do areálu AFO se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob se zdravotním postižením,
 • rozdávat, umisťovat či jinak v areálu festivalu písemně nebo ústně šířit jakékoliv reklamní a propagační sdělení, či provozovat jiné marketingové aktivity vč. podpory politických stran a hnutí,
 • rozdávat, umisťovat či jinak v areálu AFO písemně nebo ústně šířit sdělení nebo materiály, která jsou rasistická, nenávistná, diskriminační, vulgární či jinak odporují dobrým mravům, propagují či podporují trestnou činnost, či k takovému jednání podněcovat,
 • fotografovat a pořizovat zvukové a zvukově-obrazové záznamy pro jiné než osobní účely v průběhu festivalu s výjimkou profesionálů, kteří od pořadatele prokazatelně obdrželi povolení k užití takových zařízení při své práci v rámci AFO,
 • přesouvat a jinak manipulovat s vybavením areálu AFO,
 • ničit jakékoliv zařízení či vybavení umístěné v areálu AFO,
 • znečišťovat a jakýmkoliv způsobem poškozovat areál AFO,
 • jakýmkoliv způsobem manipulovat s rozvody vody, plynu, elektrické energie, vzduchotechnikou a dalším zařízením v areálu AFO,
 • lézt, přelézat či jinak zasahovat do staveb, zařízení a vybavení v areálu AFO (zejména fasády, ploty, stromy, zdi, zábrany, bariéry, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy, podpůrné a jiné konstrukce),
 • odhazovat předměty v areálu AFO a házet jakékoliv předměty či tekutiny do prostor určených k produkci nebo na ostatní účastníky AFO,
 • volně odkládat skleněné, ostré nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví ostatních účastníků festivalu,
 • vjíždět do areálu AFO v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech apod.,
 • vykonávat v areálu AFO podnikatelskou činnost,
 • kouřit a manipulovat v areálu AFO s otevřeným ohněm.
 1. Pořadatel může svým předchozím písemným souhlasem udělit výjimku z některého ze zákazů dle odst. 1 a 2 tohoto článku.
 2. Účastníci festivalu strpí provedení prohlídky vnášených předmětů a zavazadel pořadatelem, resp. jeho pověřeným zaměstnancem nebo pracovníkem bezpečnostní služby. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu do areálu AFO  nevpustit nebo nechat účastníka festivalu z areálu AFO prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další účast na AFO.
 3. O nebezpečnosti či nevhodnosti jednotlivých předmětů vnášených do areálu AFO má právo rozhodnout pořadatel, resp. jím pověřené osoby a pracovník bezpečnostní služby, a to kdykoliv v průběhu trvání AFO. V případě, že bude vnesený předmět pořadatelem označen za nebezpečný či nevhodný, je daná osoba povinna jej z areálu AFO vynést. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu do areálu AFO nevpustit nebo nechat účastníka festivalu z areálu AFO prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup do areálu AFO a účast na AFO.
 4. V případě porušení některého ze zákazů dle odst. 1 a 2 tohoto článku si pořadatel vyhrazuje právo danou osobu z areálu AFO prostřednictvím pověřené osoby nebo pracovníka bezpečností služby vyvést a účastníkovi festivalu případně současně zakázat další vstup do areálu AFO a účast na AFO.
 5. Současně si pořadatel vyhrazuje právo z areálu AFO vyvést nebo do areálu AFO nevpustit osoby, které se chovají agresivně nebo jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových, omamných či psychotropních látek.

 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ A MAJETKU

 1. Dohled nad zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví osob a majetku přísluší pověřeným osobám a pracovníkům bezpečnostní služby. Pořadatel si vyhrazuje právo dávat pokyny a příkazy účastníkům festivalu, nezbytně nutné pro bezvadný a bezpečný chod festivalu, ochranu zdraví osob a majetku, a to prostřednictvím pověřených osob a pracovníků bezpečnostní služby. Účastníci festivalu jsou povinni těchto pokynů a příkazů uposlechnout a současně respektovat bezpečnostní značení a informační cedule umístěné v areálu AFO.
 2. Účastník festivalu je povinen bezodkladně informovat pověřenou osobu nebo pracovníka bezpečností služby o všech případných úrazech a způsobených škodách v areálu AFO, o kterých se dozví.
 3. Pokud účastník festivalu uvidí, že někdo potřebuje ošetření či pomoc, kontaktuje bez prodlení v Konviktu zdravotnickou službu přítomnou ve dnech konání AFO od 10:00 do 22:00 hodin, a v prostorách mimo Konvikt nebo v Konviktu mimo dobu přítomnosti zdravotnické služby pak pověřenou osobu nebo pracovníka bezpečnostní služby.
 4. Veškeré předměty nalezené v areálu AFO je účastník festivalu povinen odevzdat pověřené osobě nebo pracovníkovi bezpečnostní služby. V případě nálezu předmětu způsobilého ohrozit bezpečnost, zdraví či majetek třetích osob je účastník povinen tento nález bezodkladně oznámit pověřené osobě nebo pracovníkovi bezpečnostní služby.
 5. V případě nouze je možné využít následující linky tísňového volání:
  112 – jednotné evropské číslo tísňového volání (všechny druhy pomoci)
  150 – Hasiči
  155 – Záchranná služba
  158 – Policie ČR
  156 – Městská policie
 • Za úmyslné poškození nebo znečištění zařízení a vybavení areálu festivalu nebo škodu vzniklou nerespektováním Návštěvního řádu požadovat po návštěvníkovi náhradu škody.
 • Provádět kontroly na úseku požární ochrany.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 1. Účastníci festivalu se účastní AFO výlučně na vlastní odpovědnost. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za újmu na zdraví či majetku, která účastníkovi festivalu vznikne v důsledku jeho vlastního zavinění či zavinění třetí osoby stejně jako neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku nerespektování pokynů či příkazů pověřených osob a pracovníků bezpečnostní služby nebo porušení řádu, provozních řádů jednotlivých venues či obecně závazných právních předpisů ze strany účastníka festivalu či třetí osoby.
 2. Účast či zapojení účastníka festivalu do programu AFO je na jeho vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za případnou újmu účastníku festivalu v této souvislosti vzniklou.
 3. Za nezletilé osoby odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými osobami v areálu AFO dohled.
 4. Účastník festivalu bere na vědomí, že v areálu AFO nejsou pořadatelem určena místa pro odkládání osobních věcí účastníků festivalu ani se v něm nenacházejí místa, kam se takové věci obvykle odkládají. Každý účastník festivalu je povinen své osobní věci v areálu AFO neodkládat a mít je po celou dobu pobytu v areálu AFO u sebe.
 5. Účastník festivalu odpovídá za veškerou újmu, kterou způsobí pořadateli, účastníkům festivalu nebo dalším osobám.
 6. Pořadatel neodpovídá za majetkovou újmu (včetně odcizení věcí) či újmu na zdraví
  účastníků festivalu, pokud tato škoda nevznikla v důsledku porušení právních předpisů pořadatelem.

 

POŘIZOVÁNÍ OBRAZOVÝCH, ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ

 1. Účastníci festivalu a další osoby vstupující do areálu AFO berou na vědomí, že:
  a) prostory pořadatele jsou na základě tzv. oprávněného zájmu pořadatele monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Oprávněný zájem pořadatele jakožto správce osobních údajů spočívá zejména v ochraně majetku a bezpečnosti osob, prevenci před poškozováním, vandalismem a kriminalitou páchanou na majetku pořadatele či jiných osob, a dále v monitorování přístupu a vstupu k majetku užívanému pořadatelem;
  b) v areálu AFO může dále na základě oprávněného zájmu pořadatele docházet k pořizování obrazových, zvukových či zvukově-obrazových záznamů. Tyto záznamy jsou pořizovány v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to pro informování veřejnosti o průběhu festivalu. Pořízené obrazové, zvukové a zvukově-obrazové záznamy mohou být ze strany pořadatele spolu s dalšími doprovodnými informace uveřejněny či jinak zpřístupněny v přiměřené míře a přiměřeným způsobem, zejména na internetových stránkách, v klasických médiích, na sociálních sítích apod., a to především za účelem informování o průběhu AFO.
 2. Účastníci festivalu a další osoby vstupující do areálu AFO (dále jen „subjekt údajů“) tímto zároveň berou na vědomí, že pořadatel jako správce jeho osobních údajů (dále též jako „správce“) v souvislosti s činnostmi dle předchozího odstavce zpracovává za podmínek a v mezích stanovených právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) osobní údaje subjektu údajů ze zákonných důvodů, a to na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:
  – podle čl. 15 GDPR právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud jsou zpracovány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) GDPR. Dále má subjekt údajů za podmínek čl. 15 GDPR právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů;
  – podle čl. 16 GDPR má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
  – právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 GDPR, tedy:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  b) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR,
  c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  – právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 GDPR;
  – podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají;
  – podle čl. 34 GDPR právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob;
  – podle čl. 77 GDPR právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Pozici pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává u pořadatele kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc – kontaktní e-mailová adresa: dpo@upol.cz.
 2. Podrobné informace týkajících se práv osob dotčených zpracováním osobních údajů lze nalézt na internetových stránkách pořadatele: https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit program AFO v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení AFO.
 2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky stanovené v řádu, zejména dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup do areálu AFO v návaznosti na aktuální právní, hygienická opatření apod. účinné v době konání AFO.
 3. Tento návštěvní řád je vyvěšen u vstupu do areálu AFO.
  Pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc, Česká republika, IČO: 619 89 592, veřejná vysoká škola – režim existence podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.