OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Univerzity Palackého v Olomouci (dále „UP“), pořadatele 59. ročníku Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc konaného ve dnech 23. 4 – 28. 4. 2024 (dále jen „AFO“),

se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 61989592

kontaktní telefon: +420 604 229 583

adresa pro doručování elektronické pošty: afo@afo.cz

(dále též jako „prodávající“)

pro pořizování tzv. vesmírných akreditací na AFO a akreditací umožňujících vstup na hudební program AFO prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese https://afo.cz/akreditace (dále též jako „e-shop“)

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     1.1.1.  Tyto obchodní podmínky UP (dále jen „obchodní podmínky“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající ze smluv o účasti na AFO na základě pořízení prémiových – „vesmírných“ akreditací (dále též jako „vesmírná akreditace“) v těchto úrovních (druzích):

a) „Planeta“, tj. akreditace za cenu 1 200 Kč opravňující fyzickou osobu (dále jen „kupující“) k účasti na AFO s možností přednostních online rezervací míst k sezení na vybraných akcích AFO konaných v rámci AFO pro širokou veřejnost, a to na projekcích filmů, odborných přednáškách, prezentacích a panelových diskuzích (dále též jako „akce“), přičemž pořízením tohoto druhu akreditace si kupující v rámci ceny tohoto druhu akreditace od prodávajícího kupuje, tj. uzavírá kupní smlouvu na základě § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „kupuje“ či „kupní smlouva“), taktéž movité věci – propagační merchandise AFO specifikovaný zejména co do popisu, druhu a množství v příslušné položce e-shopu,

b) „Planeta s hudebním programem“, tj. akreditace za cenu 1 700 Kč opravňující kupujícího k účasti na AFO za podmínek podle písm. a) tohoto článku s tím, že v rámci ceny tohoto druhu akreditace kupující rovněž kupuje od prodávajícího movité věci uvedené v písm. a) tohoto článku, a získává právo vstupu na všechna představení v rámci hudebního programu AFO probíhajícího od středy 26. do soboty 29. dubna v rámci festivalu AFO AFO (dále též jako „rezervace hudebního programu“ nebo „hudební program“),

c) „Hvězda“, tj. akreditace za cenu 2 200 Kč opravňující kupujícího k účasti na AFO s možností přednostních online rezervací míst k sezení na akcích, přičemž pořízením tohoto druhu akreditace si kupující v rámci ceny tohoto druhu akreditace od prodávajícího kupuje taktéž movité věci – propagační merchandise AFO specifikovaný zejména co do popisu, druhu a množství v příslušné položce e-shopu,

d) „Hvězda s hudebním programem“, tj. akreditace za cenu 2 700 Kč opravňující kupujícího k účasti na AFO za podmínek podle písm. c) tohoto článku s tím, že v rámci ceny tohoto druhu akreditace kupující rovněž kupuje od prodávajícího movité věci uvedené v písm. c) tohoto článku, a získává rezervaci hudebního programu,

e)  „Galaxie“, tj. akreditace za cenu 3 500 Kč opravňující kupujícího k účasti na AFO s možností přednostních online rezervací míst k sezení na akcích, přičemž pořízením tohoto druhu akreditace si kupující v rámci ceny tohoto druhu akreditace od prodávajícího kupuje taktéž movité věci – propagační merchandise AFO specifikovaný zejména co do popisu, druhu a množství v příslušné položce e-shopu, a získává rezervaci hudebního programu.

1.1.2.  Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku také vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající ze smluv o účasti na hudebním programu AFO na základě pořízení samostatné Akreditace opravňující k účasti na hudebním programu AFO (dále též jako „hudební akreditace“), probíhajícím od středy 24. do soboty 27. dubna v rámci festivalu AFO za cenu 500 Kč (při provedení nákupu do 2. 4. 2024, případně pak za cenu 600 Kč při provedení nákupu v termínu od 3. 4. do 22. 4. 2024), jejímž pořízením kupující získává právo vstupu na všechna představení v rámci hudebního programu AFO.

1.1.3  Smlouvy o účasti na AFO a smlouvy o účasti na hudebním programu AFO (každá smlouva na jakýkoliv druh akreditace dále též jako „smlouva“) je mezi prodávajícím a fyzickou osobou – kupujícím uzavřena vždy způsobem uvedeným v čl. 3. obchodních podmínek, a to na základě provedení online objednávky vesmírné akreditace či hudební akreditace ze strany kupujícího vyplněním  identifikačních údajů kupujícího do online formuláře zmíněných v čl. 3. obchodních podmínek, vč. odsouhlasení obchodních podmínek a poučení o zpracování osobních údajů, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://afo.cz/akreditace (dále jen „webová stránka“), prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Obsah každé smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami, Návštěvním řádem AFO, zveřejněným na festivalových místech AFO, a občanským zákoníkem. V případě, že je fyzickou osobou prostřednictvím online formuláře uvedeného v čl. 3 obchodních podmínek objednána akreditace, aniž by tato osoba určitý druh akreditace zvolila, uzavírá fyzická osoba s UP na základě potvrzení UP ve smyslu čl. 3. odst. 4 obchodních podmínek smlouvu o účasti na AFO na základě bezplatné akreditace opravňující ke vstupu na akce mimo hudební program AFO, bez výhod uvedených shora, přičemž taková smlouva se rovněž řídí Návštěvním řádem, přiměřeně obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. 

1.1.4.  Po uzavření smlouvy bude prodávajícím kupujícímu vydána akreditační karta vesmírné akreditace, popř. vč. příslušného zboží, či akreditační páska hudební akreditace, to vše v souladu se způsobem a časem dodání stanovenými v čl. 6 obchodních podmínek.

1.1.5  Každá smlouva je uzavírána na dobu konání AFO, tj. na dobu od 23. 4. do 28. 4. 2024.

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu pořídit některou z výše akreditaci na AFO (včetně případů, kdy tak má být činěno ve prospěch třetí osoby), je právnickou osobou či osobou, jež při tom právně jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran smlouvy vzniklá v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.  UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.   Každý účastní AFO, bez ohledu, zda je kupujícím vesmírné akreditace či nikoliv, je za účelem uzavření smlouvy, získání příslušné akreditace, eventuálně též příslušného zboží povinen registrovat se, tedy zřídit si uživatelský účet na webové stránce Až následně umožní webová stránka objednání příslušné služby akreditace, popř. včetně zboží, ve smyslu čl. 3. odst. 3.3. obchodních podmínek, odklikávat (srdíčkovat) položky v programu AFO a vytvářet si na základě uzavření smlouvy a případných přednostních rezervací prostřednictví webového rozhraní vlastní elektronický kalendář. Kupujícímu, který objednává (odklikává) příslušný druh akreditace na základě zadání svých identifikačních údajů uvedených v čl. 3. odst. 3.3. obchodních podmínek, bude vytvořen uživatelský účet, prostřednictvím kterého bude mít kupující po celou výše uvedenou dobu trvání AFO, po přistoupení do tohoto uživatelského účtu, umístěného na webové stránce https://afo.cz/login, právo realizovat přednostní rezervace míst k sezení na jednotlivých akcích v rámci AFO vybráním a potvrzením tlačítkem „rezervovat“ festivalové místo příslušné akce v rámci tohoto uživatelského účtu, a to  maximálně na 3, 5 nebo 7 programových bloků za den (dle druhu zakoupené akreditace) a za podmínky, že rezervace bude prostřednictvím uživatelského účtu poptána vždy nejpozději do 2 hodin od začátku daného programového bloku podle programu AFO zveřejněného na webových stránkách www.afo.cz. Tímto ustanovením není dotčena vesmírná akreditace na hudební program, ať již pořízená v rámci jiného druhu vesmírné akreditace či samostatně (objednáním – odkliknutím – samostatné hudební akreditace zadáním identifikačních údajů kupujícího do online formuláře způsobem uvedeným v čl. 3 odst. 3.3. obchodních podmínek), kdy získáním akreditace na hudební program nabývá kupující automaticky právo vstupu na všechna hudební představení konaná v rámci AFO.

2.2.   Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji kupujícího, tj. adresou jeho elektronické pošty uvedenou uživatelem v níže uvedené objednávce a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu.

2.4.   Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze  smlouvy.

2.5.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.  UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.   Veškerá prezentace služeb vesmírné akreditace, vč. výše uvedených movitých věcí (dále též jako „zboží“), pakliže nabytí vlastnického práva k určitému zboží přináleží k příslušnému druhu vesmírné akreditace, a hudební akreditace, umístěná ve webovém rozhraní obchodu, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu, tj. potvrdit níže uvedenou objednávku. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službě vesmírné akreditace, vč. příslušného zboží, a hudební akreditace, s uvedením cen. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících nákladů na balení a předáním zboží kupujícímu. Tyto ceny zůstávají účinné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.   Pro objednání jakékoliv akreditace na AFO     vyplní kupující všechny údaje o své osobě nutné pro uzavření smlouvy, tj. údaje označené na webovém rozhraní tučně, tj. jméno, příjmení, e-mail, a heslo do uživatelského účtu, tedy údaje vyplňované návštěvníky AFO na webové stránce https://afo.cz/register, přičemž nadto zatrhne v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu druh vesmírné akreditace, který má v úmyslu si objednat, nebo hudební akreditaci s tím, že zadané heslo kupujícího slouží pro vstup do jeho uživatelského účtu, popř. tež pro realizaci přednostních rezervací míst k sezení na akcích AFO, nejde-li o akce spadající do hudebního programu AFO (dále též jako „objednávka“).

Objednávkový formulář obsahuje u příslušných položek zejména informace ve smyslu odst. 3.2. tohoto článku.

3.4.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu po kliknutí na tlačítko potvrzující volbu příslušného druhu vesmírné akreditace, nebo volbu hudební akreditace, přičemž poté bude kupující přesměrován na platební bránu společnosti Global Payments Europe, s.r.o. – GP webpay, využívanou prodávajícím, kdy tento způsob platby je jediným přípustným způsobem platby ceny za vesmírnou akreditaci a hudební akreditaci podle smlouvy. Kupující dokončí následně odeslání objednávky provedením příkazu k elektronické platbě ceny příslušné vesmírné akreditace nebo hudební akreditace pomocí platební brány GP webpay podle pokynů uvedených na příslušných webových stránkách elektronických platebních služeb – platební brány. V případě, že kupující klikne pouze na tlačítko pro odeslání objednávky, aniž by předtím zatrhl jakoukoliv položku druhu akreditace, nepůjde-li o objednávku hudební akreditace, nebude na platební bránu přesměrován a bude bezplatně akreditován k účasti na AFO bez zakoupení některého výše uvedeného zboží, nabytí práva přednostních rezervací či práva vstupu na hudební program AFO. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající zpravidla neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, vč. potvrzení bezplatné akreditace, elektronickou poštou emailovou zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství objednávaných vesmírných akreditací a hudebních akreditací atp.) požádat kupujícího emailovou zprávou dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.   Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího, jež je prodávajícím tohoto článku zasláno kupujícímu elektronickou poštou emailovou zprávou, a to na elektronickou adresu kupujícího. 

3.7.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku – elektronických prostředků uzavření smlouvy při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.  CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.   Cenu služby zvoleného druhu vesmírné akreditace, eventuálně vč. ceny příslušného zboží podle smlouvy, a hudební akreditace, může kupující zaplatit prodávajícímu výlučně bezhotovostně prostřednictvím platebního systému platební brány GP webpay společnosti Global Payments Europe, s.r.o., kterou kupující v rámci provádění objednávky využívá způsobem uvedeným v odst. 3.3. tohoto článku. Platbu kupující provádí pomocí své platební karty Mastercard, SecureCode, Verified by Visa,nebo Diners Club aktivované pro elektronické platby;

4.2.   Ceny vesmírných akreditací, vč. zboží, náleží-li k určitému druhu vesmírné akreditace podle čl. 1 odst. 1.1, a hudební akreditace, činí ke dni vydání obchodních podmínek:

a) Akreditace „Planeta“ podle čl. 1 odst. 1 písm. a)……………………………….1 200 Kč

b) Akreditace „Planeta s hudebním programem“ podle čl. 1 odst. 1 písm. b)..1 700 Kč

c) Akreditace „Hvězda“ podle čl. 1 odst. 1 písm. c)………….…………………… 2 200 Kč

d) Akreditace „Hvězda s hudebním programem“ podle čl. 1 odst. 1 písm. d)………………….2 700 Kč

e) Akreditace „galaxie“ podle čl. 1 odst. 1 písm. e)……………….……………….3 500 Kč

f) Hudební akreditace koupená v termínu do 2. 4. 2024………………………500 Kč

g) Hudební akreditace koupená v termínu od 3. 4. do 22. 4. 2024……… 600 Kč.

Výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady spojené s poskytováním služby vesmírné akreditace či hudební akreditace, rovněž případné náklady spojené s balením a předáním zboží, a veškerá případná další obdobná peněžitá plnění či poplatky, a jsou úplatou za plnění osvobozené od DPH podle § 61 písm. f) ve spojení s písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přičemž se jedná o ceny, které jsou konečné a nelze na ně uplatňovat žádné slevy.

4.3.   Kupující je povinen vždy uhradit ceny podle odst. 4.2. tohoto článku způsobem uvedeným v čl. 3. odst. 3.4 obchodních podmínek ještě před poskytnutím služby vesmírné akreditace, popř. rovněž příslušného zboží kupujícímu, a hudební akreditace, jinak smlouva nevznikne. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.   Kupující má obecně v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy, pokud se týká samotné vesmírné akreditace nebo samostatné hudební akreditace, a, jde-li o kupní smlouvu ohledně zboží obsaženou ve smlouvě o příslušné vesmírné akreditaci, do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode převzetí posledního kusu zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v čl. 12 obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že v případě poskytnutí služby samotné vesmírné akreditace a hudební akreditace se jedná o poskytnutí služby, kdy je v případech, kdy je smlouva uzavřena méně než 14 dní před zahájením AFO, kupující výslovně předem souhlasí, aby s plněním těchto služeb prodávajícím započato před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy, a prodávající před uzavřením smlouvy obchodními podmínkami sděluje kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy na základě § 1837 písm. a) občanského zákoníku. V případě, že je zboží kupujícímu dodáno v zapečetěném obalu, kdy není z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodu vhodné zboží vrátit poté, so jej kupující porušil, nemá kupující na základě § 1837 písm. g) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy. 

5.2.   V případě odstoupení od smlouvy podle dle čl. 5.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně, vč. zaslání elektronickou poštou. Zboží musí být prodávajícímu následně vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž tato lhůta je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to na své náklady spojené s osobním předáním zboží prodávajícímu v budově Uměleckého centra UP, Univerzitní 3, Olomouc, v kanceláři produkce AFO, což je preferovaný způsob vrácení, s tím, že v souvislosti s tímto způsobem vrácení nebudou kupujícímu účtovány žádné platby (náklady), nebo poštovné, vrátí-li zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5.3.   V případě odstoupení od smlouvy v souladu s čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající od kupujícího obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.4.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků zaplacených kupujícím za vesmírnou akreditaci nebo za vstup na hudební program.

5.5.   Do doby převzetí zboží kupujícím či zahájení AFO je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit zasláním emailové zprávy na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky zaplacené kupujícím za vesmírnou akreditaci nebo vstup na hudební program, a to bez zbytečného odkladu, bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.  ZPŮSOB A ČAS DODÁNÍ AKREDITAČNÍCH KARET A ZBOŽÍ

6.1.   Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím výslovně písemně smluveno jinak, bude předání akreditačních karet vesmírné akreditace, vč. k nim přináležejícího zboží, a akreditačních karet hudební akreditace realizováno osobním předáním kupujícímu, a to ve festivalovém centru AFO na adrese Univerzitní 3 v Olomouci, přičemž tyto budou prodávajícími připraveny k vyzvednutí na tomto festivalovém místě v úterý 23. 4 v době od 08:00 do 22:00 hod., 24.–27. 4. od 09:00 do 22:00 hod. a 28. 4. od 09:00 do 16:00 hod.

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a v případě zboží ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

7.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.  odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.2.2.  je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

7.2.3.  jeli to relevantní, je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, 

7.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

7.3.1.  je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.3.2.  zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením,

7.3.3.  je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

7.4.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje, přičemž tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku).

7.5.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se na zboží objeví v době dvou let od převzetí (zákonná odpovědnost za vady). Soud kupujícímu právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Vytkli-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle první věty tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat (§ 2165 občanského zákoníku).

7.6.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u UP, emailovou zprávou zaslanou na adresu: afo@afo.cz, nebo osobně v budově Uměleckého centra UP, Univerzitní 3, Olomouc, v kanceláři produkce AFO nebo ve formě poštovní zásilky zaslané tamtéž. 

7.7.   Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy UP obdržela od kupujícího reklamované zboží. 

7.8.   Prodávající je v souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znění pozdějších předpisů, povinen přijmout reklamaci zboží také v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment ze strany UP prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, tj. zejména v univerzitním obchodě UPoint na adrese Horní náměstí 205/12, 779 00 Olomouc, případně na adrese sídla Univerzity Palackého v Olomouci uvedené shora. 

7.9.   Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje obou smluvních stran pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Potvrzení bude kupujícímu vydáno buď osobně, nebo zasláno na jeho adresu uvedenou v registračním formuláři ve smyslu čl. 3. odst. 3.3. obchodních podmínek.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží, jehož cena je v rámci ceny příslušné vesmírné akreditace kupujícím zaplacena, jeho převzetím.

8.2.   Smluvní strany uzavřením smlouvy na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Gdpr“).

9.2.   Kupující bere na vědomí, že prodávající jako správce (dále též jako „správce“) jeho osobních údajů poskytnutých kupujícím prodávajícímu v souvislosti s každou smlouvou ve smyslu obchodních podmínek, tj. v rozsahu osobních údajů uvedeném v čl. 3. odst. 3.3. obchodních podmínek, zadáním těchto osobních údajů kupujícím do objednávkového formuláře uvedeného tamtéž, zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanoveními Gdpr, tyto jeho osobní údaje ze zákonných důvodů, a to za účelem splnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Gdpr, vedení interní evidence a  komunikace správce s plněním smlouvy související, a dále pokud jde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Gdpr vznikajících v souvislosti s právy a povinnostmi vyplývajícími ze smluv,  přičemž osobní údaje kupujícího budou správcem k těmto nezbytným účelům zpracovávány  po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou kupujícím ve smyslu tohoto odstavce prodávajícímu poskytovány, avšak nejdéle po dobu 5 let počínaje dnem skončením AFO.

9.3.   Dále bere kupující na vědomí, že pozici tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává u správce kancléř Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc (kontaktní e-mailová adresa: dpo@upol.cz). 

9.4.   Kupující bere na vědomí, že jeho výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány, mj. automatizovaně, v elektronické formě a pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci podílejícími se na produkci AFO. Výše uvedené osobní údaje poskytnuté kupujícím správce neposkytuje bez předchozího souhlasu kupujícího žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

9.5.   Kupující bere na vědomí další informace o zpracování jeho výše uvedených osobních údajů uvedené v následujících odstavcích tohoto článku.

9.6.   Kupující má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

  • Podle čl. 15 Gdpr má kupující právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou zpracovávány, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) Gdpr. Dále má kupující za podmínek čl. 15 Gdpr právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů. 
  • Podle čl. 16 Gdpr má kupující právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  • Kupující má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jej týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z relevantních důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 Gdpr, tedy:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

c) kupující vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Gdpr a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Gdpr;

d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;

e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

  • Kupující má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů v kterémkoliv případě uvedeném v čl. 18 odst. 1 Gdpr.
  • Za podmínek dle čl. 34 Gdpr má kupující právo být informován o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, a to je-li pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
  • Pokud se dárce kupující domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů je porušeno Gdpr, má v souladu s čl. 77 Gdpr právo podat fo.cz
  • ost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Podrobnější informace o zpracování osobních údajů na UP lze nalézt na webové stránce s adresou https://www.upol.cz/univerzita/ochrana-osobnich-udaju/.

9.7.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat UP zasláním e-mailové zprávy na níže uvedenou kontaktní e-mailovou adresu o změně ve svých osobních údajů.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující bere na vědomí, že při provedení objednávky prostřednictvím formuláře ve smyslu čl. 3. odst. 3.3. obchodních podmínek dochází k ukládání souborů tzv. cookies v jeho elektronickém zařízení připojeném na internet, získávajících přístup k údajům uloženým v tomto koncovém zařízení kupujícího, a to v souvislosti s provozováním jeho uživatelského účtu podle čl. 2. odst. 2.1. obchodních podmínek, k poskytování služby, která je výslovně vyžádána kupujícím jako předmět smlouvy. 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a že spory ze smlouvy vzešlé nebo s ní související budou rozhodovány příslušnými českými soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, zejména právo obrátit se za účelem mimosoudního vyřízení eventuálního spotřebitelského sporu ze smlouvy, na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jejíž pravomoc je v této oblasti svěřena ustanovením § 20e písm. d) a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále se stížností na příslušný živnostenský úřad.

12.2.   Na základě či v souvislosti s uzavíráním smluv nebudou při používání prostředků komunikace na dálku neponese kupující žádné náklady lišící se od základní sazby. 

12.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

12.4.   Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování jakýchkoliv podnětů či stížností v souvislosti AFO, : Univerzitní 3, 771 47 Olomouc, adresa elektronické pošty: afo@afo.cz, telefon: +420 604 229 583.

 

V Olomouci dne 12. 3. 2024